Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Hússzeletelő késsel szúrta mellkason az élettársát - vádemelés Kecskeméten

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 41 éves kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2015. júni­us 4-én Kecs­ke­mé­ten egy hús­sze­le­te­lő kés­sel élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott élettársának.

A 41 éves nő és élet­tár­sa már 17 éve vol­tak együtt, Kecs­ke­mé­ten egy bérelt lakás­ban éltek. Az utób­bi évek­ben meg­rom­lott köz­tük a kap­cso­lat, ami miatt egy­részt nem beszél­tek egy­más­sal, más­részt pedig rend­sze­re­sek vol­tak a tett­le­ges­sé­gig faju­ló konfliktusok.

Az élet­ve­szé­lyes szú­rás előtt 2-3 hét­tel szin­tén han­gos vesze­ke­dés volt köz­tük, melyet hosszú hall­ga­tás köve­tett. 2015. júni­us 4-én reg­gel a sér­tett férfi fel­kelt, hogy a kutyát levi­gye sétál­ni. Az elő­szo­bá­ban készü­lő­dött, ami­kor a vád­lott min­den előz­mény nél­kül magá­hoz vett egy hús­sze­le­te­lő kést és az elő­szo­bá­ba lépve a fér­fit szem­ből, nagy erő­vel mell­ka­son szúrta.

A sér­tett a szú­rás után a háló­szo­bá­ba ment és lefe­küdt. A vád­lott pedig elkezd­te fel­ta­ka­rí­ta­ni az elő­szo­bát és köz­ben tele­fo­non érte­sí­tet­te a men­tő­ket. A sér­tett a mell­ka­sán köz­vet­le­nül élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lést szen­ve­dett, éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­sel fenye­ge­ti. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.