Főoldal » Hírek » Húsvágó bárd is előkerült egy tompai verekedés során - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 máju­sá­ban Tom­pán szó­vál­tást köve­tő­en az ittas sér­tet­tet a házuk udva­rá­ba behív­ta és ott vere­ked­tek. A vád­lott egy hús­vá­gó bárd­dal több­ször meg­ütöt­te a sér­tett fejét.

A vád­irat sze­rint a sér­tett férfi 2021. május 29-én, éjjel, Tom­pán egy csa­lá­di ren­dez­vény­ről gya­lo­golt haza itta­san. Az egyik ház előtt szó­vál­tás­ba került az udva­ron lévő vád­lot­tal, és egy másik fér­fi­val. A sér­tett és az elkö­ve­tő nem ismer­ték egy­mást, köz­tük koráb­ban nézet­el­té­rés, hara­gos viszony nem volt. A vita hevé­ben a vád­lott behív­ta a sér­tet­tet az udvar­ba vere­ked­ni. A sér­tett elfo­gad­ta a kihí­vást, majd a ház udva­rán köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egy­mást. A férfi ennek során ököl­lel meg­ütöt­te a sér­tett arcát.

A han­gos­ko­dás­ra kijöt­tek a ház­ból a vád­lott roko­nai, aki köz­ben magá­hoz vett egy hús­vá­gó bár­dot. A bárd­dal leg­alább négy­szer lesúj­tott a sér­tett fejé­re, aki a keze­i­vel igye­ke­zett véde­ni magát. A sér­tett az első ütés­től a föld­re esett, majd fel­állt, a férfi ezután súj­tott le még három­szor a sér­tett fejé­re. Mind­ezek után a táma­dó elment a helyszínről.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a keze­in és a bor­dái kör­nyé­kén szen­ve­dett könnyebb sérü­lé­se­ket, de a hús­vá­gó bárd­dal mért üté­sek miatt 8 napon túl gyó­gyu­ló kopo­nya­tö­ré­se is kelet­ke­zett. A sér­tett köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként a kopo­nya­üre­get meg­nyi­tó törést is elszen­ved­he­tett volna, ennek elma­ra­dá­sa nem a vád­lot­ton múlt.

A vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szem­ben. A vád­lott a bűn­cse­lek­ményt egy fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért elíté­lé­se ese­tén ennek vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni.

A férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.