Főoldal » Hírek » Húsz vádlott áll bíróság elé egy napon Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés, illet­ve eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon össze­sen 20 vád­lot­tat állít bíró­ság elé, akik közül 19 Kecs­ke­mé­ten, illet­ve a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken itta­san vezet­tek gép­jár­mű­ve­ket, 1 vád­lott pedig eltil­tás hatá­lya alatt vezetett.

Az ittas veze­tés a leg­gya­ko­ribb és leg­ve­szé­lye­sebb köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény, ami szá­mos súlyos, halá­los bal­ese­tet oko­zott már az uta­kon. Aki itta­san ül a volán mögé, a saját és mások éle­tét is veszé­lyez­te­ti. 2021. május 14-től pedig az is bűn­cse­lek­mény, ha vala­kit eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re az eltil­tás hatá­lya alatt az eltil­tás alá tar­to­zó jár­mű­vet vezet.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve kiemelt figyel­met for­dít az ittas és az eltil­tás hatá­lya alatt veze­tők elle­ni hatá­ro­zott fel­lé­pés­re. A ma bíró­ság elé állí­tott 20 vád­lott – 18 férfi és 2 nő – 2021. szep­tem­ber köze­pe és 2021. novem­ber 21. napja között itta­san veze­tett sze­mély­au­tót, teher­gép­ko­csit vagy segéd­mo­to­ros kerék­párt Kecs­ke­mét, Tisza­kécs­ke és a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek utcá­in, illet­ve a tér­ség­ben lévő főutakon.

Hat vád­lott bün­te­tett elő­éle­tű, közü­lük öten ittas jár­mű­ve­ze­tés vagy más köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény miatt vol­tak koráb­ban elítél­ve. Négy vád­lott­nak veze­tői enge­dé­lye sem volt, egy vád­lott pedig bal­ese­tet is oko­zott. Egy záró­vo­na­lat átlép­ve kanya­ro­dott balra, ami során nem adta meg az elsőbb­sé­get egy szem­ből, sza­bá­lyo­san érke­ző autós­nak, ezért össze­üt­köz­tek. Sze­ren­csé­re a bal­eset­ben senki sem sérült meg.

Egy súlyo­san ittas férfi pedig teher­gép­ko­csit veze­tett Kecs­ke­mét köze­lé­ben, de az ittas­sá­ga miatt lehaj­tott egy magán­út­ra, majd egy szán­tó­föl­dön állt meg. Egy fér­fit kizá­ró­lag jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt bűn­tet­te miatt állít bíró­ság elé az ügyész­ség, mert az ittas veze­tés miatt bün­te­tett férfi a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt ismét segéd­mo­to­ros kerék­párt vezetett.

A vád­lot­tak sza­bad­lá­bon véde­kez­nek, őket a Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a mai napon, 2021. decem­ber 3-án állít­ja gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.