Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Heves Vármegyei Főügyészség » Húszezer forintért késelte meg ismerősét egy gépkocsiban az utas – fotóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Heves Vár­me­gyei Főügyész­ség nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az elkö­ve­tőt. Ez a bűn­cse­lek­mény akár élet­fogy­tig­la­ni sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A vád­irat sze­rint a közép­ko­rú ter­helt jó viszony­ban volt a sér­tet­tel mint falu­be­li­jé­vel és távo­li roko­ná­val. Idén feb­ru­ár else­jén este fel­hív­ta, arra kérve, hogy a lakó­he­lyé­ről vigye be Eger­be. A sér­tett rövid habo­zás után autó­já­val elment a vád­lot­tért, majd együtt a város­ba utaztak.

A jobb első ülé­sen utazó ter­helt jól látta azt a húsz­ezer forint érté­kű bank­jegy­cso­ma­got, amit a sofőr a kar­dán­box­ban tar­tott. Ami­kor meg­áll­tak az autó­val, a férfi a pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben a jár­mű­ve­ze­tő­re támadt. Elő­ka­pott egy 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú, nagy­mé­re­tű kony­ha­kést, mellyel kör­íves moz­du­la­to­kat téve ötször meg­szúr­ta a mel­let­te ülő sér­tet­tet. A meg­tá­ma­dott véde­kez­ni pró­bált, de siker­te­le­nül, mivel továb­bi szú­rá­sok is érték.

A mészár­lás­ra emlé­kez­te­tő táma­dás után a sér­tett kiug­rott a jár­mű­ből és segít­sé­gért kiál­toz­va elsza­ladt. A táma­dó – miu­tán magá­hoz vette a húsz­ezer forin­tot – szin­tén kiszállt, a kést egy köze­li kaná­lis­ba dobta, majd taxit hívott, ami­vel haza­ment. A fuvar­dí­jat az erő­szak­kal meg­szer­zett pénz­ből egyen­lí­tet­te ki.

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt ítél­je fegy­ház­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra . Emel­lett zárja ki őt a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből és köte­lez­ze a szak­ér­tői vizs­gá­la­tok kap­csán fel­me­rült több mint két­mil­lió forint bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

A fotót a rend­őr­ség készí­tet­te a gép­jár­mű szem­lé­je során.

A gépkocsi belseje, a szúrás helye