Főoldal » Hírek » Huszonnégy vádlott áll bíróság elé egy napon Kecskeméten - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ittas jár­mű­ve­ze­tés, illet­ve eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon össze­sen 24 vád­lot­tat állít bíró­ság elé. Az elkö­ve­tők Kecs­ke­mé­ten, illet­ve a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken itta­san vagy úgy vezet­tek gép­jár­mű­ve­ket, hogy a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tot­ták őket.

Az ittas veze­tés a leg­gya­ko­ribb és leg­ve­szé­lye­sebb köz­le­ke­dé­si bűn­cse­lek­mény, ami szá­mos súlyos, halá­los bal­ese­tet oko­zott már az uta­kon. Aki itta­san ül a volán mögé, a saját és mások éle­tét is veszé­lyez­te­ti. 2021. május 14-től pedig az is bűn­cse­lek­mény, ha vala­kit eltil­tot­tak a jár­mű­ve­ze­tés­től, ennek elle­né­re az eltil­tás hatá­lya alatt az eltil­tás alá tar­to­zó jár­mű­vet vezet.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség a rend­őr­ség­gel együtt­mű­köd­ve kiemelt figyel­met for­dít az ittas és az eltil­tás hatá­lya alatt veze­tők elle­ni hatá­ro­zott fel­lé­pés­re. A ma bíró­ság elé állí­tott 24 vád­lott – 23 férfi és 1 nő - 2021 már­ci­u­sa és 2021. május 29. napja között itta­san vagy jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett sze­mély­au­tót, teher­gép­ko­csit vagy motor­ke­rék­párt Kecs­ke­mét és a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek utcáin.

A jár­mű­ve­ze­tők közül ket­ten vissza­esők, négy vád­lott­nak pedig veze­tői enge­dé­lye sem volt. Két vád­lott bal­ese­tet is oko­zott: az egyik súlyo­san ittas férfi egy fel­ső­ve­ze­té­ket tartó osz­lop­nak haj­tott neki, míg egy másik ittas veze­tő a szem­be­jö­vő sávba áttér­ve neki­üt­kö­zött egy autó­nak, sze­ren­csé­re egyi­kük sem sérült meg.

A vád­lot­tak két férfi kivé­te­lé­vel sza­bad­lá­bon van­nak, a két őri­zet­ben lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kizá­ró­lag jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt vét­sé­ge miatt állít­ja bíró­ság elé.

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség az összes vád­lot­tat a mai napon, 2021. júni­us 1-én állít­ja gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé, a vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.