Főoldal » Hírek » Huszonöt határsértő egy furgon ablaktalan rakterében – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt egy szerb fér­fi­val szem­ben, aki huszon­öt török határ­sér­tőt akart a fur­gon­ja sötét, ablak­ta­lan rak­te­ré­be bezsú­fol­va Német­or­szág­ba szállítani.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű szerb férfi a meg­bí­zó­i­tól tele­fo­non kapott uta­sí­tá­sok és GPS ada­tok alap­ján 2022. május 18-án, haj­nal­ban, a szerb-magyar határ­sza­kasz köze­lé­ben, egy erdős terü­le­ten 25 török határ­sér­tőt vett fel az áru­szál­lí­tás­ra kiala­kí­tott fur­gon­já­ba azért, hogy Auszt­ri­án keresz­tül Német­or­szág­ba jut­tas­sa őket. A 3 m2-es, ülé­sek nél­kü­li, ablak­ta­lan rak­tér szel­lő­zé­se nem volt meg­ol­dott, a mig­rán­sok a sötét rak­tér­ben állva utaz­tak.  A zárt térbe friss leve­gő nem szű­rő­dött be, a vád­lott élel­met és inni­va­lót nem biz­to­sí­tott számukra.

A több­órás­ra ter­ve­zett, ám a Bács-Kiskun vár­me­gyei rend­őrök intéz­ke­dé­sé­nek köszön­he­tő­en végül nagy­já­ból egy órán át tartó szál­lí­tás a fur­gon­ban össze­zsú­fo­lód­va utazó sze­mé­lyek szá­má­ra testi-lelki szen­ve­dés­sel járt. Vizet az autót meg­ál­lí­tó rend­őrök­től kértek.

Az ügyész­ség a koráb­bi, Szer­bi­á­ban tör­tént elíté­lé­se miatt vissza­eső­nek szá­mí­tó fér­fit az ember­csem­pé­szés súlyo­sab­ban minő­sü­lő – a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett – bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a lefog­lalt szál­lí­tó­jár­mű a magyar állam tulaj­do­ná­ba kerül.

Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A rend­őri intéz­ke­dés során készült fotó­kon a szál­lí­tó­jár­mű, a rak­tér, vala­mint a szál­lí­tott sze­mé­lyek láthatók.