Főoldal » Archív » Hűtlen kezelés az Operaháznál - vádemelés

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Magyar Álla­mi Ope­ra­ház két egy­ko­ri veze­tő beosz­tá­sú mun­ka­tár­sá­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2008. évben a vagyon­ke­ze­lé­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­vel össze­sen csak­nem 10 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az Ope­ra­ház­nak. Har­ma­dik tár­suk egy az Ope­ra­ház­hoz köt­he­tő ala­pít­vány kép­vi­se­lő­je volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye