Főoldal » Archív » Idegen járművekkel autózott a vádlott

A Pápai Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 19 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2016 már­ci­u­sá­ban két sze­mély­gép­ko­csit is jog­ta­la­nul hasz­nált Ajkán és Pápán.

 A vád­irat sze­rint a fia­tal férfi az éjje­li órák­ban egy bel­vá­ros­ban par­ko­ló autó­hoz ment, ame­lyet tulaj­do­no­sa ugyan lezárt, de az indí­tó­kulcs műsza­ki hiba miatt a gyúj­tás­kap­cso­ló­ban maradt.

A vád­lott azért, hogy a gép­ko­csit jog­ta­la­nul hasz­nál­ja, a jobb hátsó abla­kot betör­te, azon bemá­szott, és az autót a benne hagyott kulccsal elin­dí­tot­ta, majd Ajká­ra ment, hogy barát­nő­jét meg­lá­to­gas­sa. Haj­nal­ban egy rend­őr­sé­gi autót vett észre, ezért a jár­mű­vel az út mel­lett meg­állt és kiszállt. A rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­ták, azon­ban a vád­lott az egyik köze­li ingat­lan kapu­ján átug­rott, és egy mel­lék­épü­let­ben elbújt. A jár­őrök a fér­fit nem talál­ták meg. Az álta­la hasz­nált gép­ko­csit az Ajkai Rend­őr­ka­pi­tány­ság udva­rá­ra szál­lí­tot­ták, és más­nap a sér­tett részé­re kiad­ták.

Egy hét múlva az éjje­li órák­ban a vád­lott szin­tén egy utcán par­ko­ló autót sze­melt ki, ame­lyet tulaj­do­no­sa épp aznap vásá­rolt Auszt­ri­á­ban. A jár­mű­nek for­gal­mi enge­dé­lye, rend­szá­ma nem volt, az ajtó­kat a sér­tett nem zárta be, és az indí­tó­kul­csot is a gép­ko­csi­ban hagy­ta.

Az elkö­ve­tő a jár­mű­vel Pápa bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett, majd azt egy óra múlva a város Öreg­hegy nevű tele­pü­lés­ré­szén leál­lí­tot­ta, lezár­ta és elment. A nyo­mo­zó ható­ság a gép­ko­csit meg­ta­lál­ta és a sér­tett­nek kiad­ta.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Pápai Járás­bí­ró­ság az ügyet egye­sít­se egy a vád­lott ellen a bíró­ság előtt szin­tén jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már folya­mat­ban lévő bün­te­tő­ügy­höz.