Főoldal » Hírek » Idegen profilon keresztül elkövetett szexuális kényszerítés miatti letartóztatás – fotóval – a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi fel­tört öt pro­filt, majd az egyik­ből meg­szer­zett gyer­mek­por­nog­ráf kép­pel zsa­rolt egy kis­ko­rút – sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re kény­sze­rít­ve őt.

A sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tést egy ugyan­csak fel­tört pro­fi­lon keresz­tül, önma­gát más­nak kiad­va követ­te el.

A férfi a sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés során továb­bá por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készí­tett a kis­ko­rú lány­ról, melyek egyi­két fel is töl­töt­te egy por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket meg­osz­tó oldal­ra. Az erről szóló vissza­iga­zo­lást pedig elküld­te a sér­tett­nek, hogy ezzel kény­sze­rít­se őt továb­bi együtt­mű­kö­dés­re.

A 34 éves elkö­ve­tő ter­hé­re rótt kilenc bűn­cse­lek­mény miatt – minő­sí­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés, öt rend­be­li infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­se, a fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tet gyer­mek­por­nog­rá­fia, két rend­be­li nagy nyil­vá­nos­ság szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé tétel­lel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia – a bün­te­té­si tétel felső hatá­ra eléri a 12 évet.

A Győri Járá­si Ügyész­ség az eljá­rás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye miatt, vala­mint a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, melyet a Győri Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség állás­pont­ját elfo­gad­va egy hónap­ra elren­delt.

A nyo­mo­zás a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányságon van folya­mat­ban.

A kép illuszt­rá­ció.