Főoldal » Hírek » Ideges viselkedésük buktatta le őket – amfetamin volt náluk - A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a hely­be­li fér­fi­nak és nőnek a letar­tóz­ta­tá­sát, akik­nél egy más okból tar­tott rend­őri intéz­ke­dés során talál­tak kábítószert.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a helyi rend­őrök 2021. már­ci­us 5. nap­ján jelen­tek meg a pár hód­me­ző­vá­sár­he­lyi ingat­la­ná­nál. Az egyéb okból tar­tott intéz­ke­dés során fel­tű­nő volt a nő visel­ke­dé­se és gyanú merült fel bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­re, ezért a rend­őrök ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, mely­nek során lefog­lal­tak két átlát­szó műanyag tasak­ban közel 200 gramm ned­ves fehér port, amely amfe­ta­mint tartalmazott.

A gya­nú­sí­tot­tak­nál levő amfe­ta­min kábí­tó­szer­nek minő­sül, mely­nek tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma továb­bi vizs­gá­lat tár­gya. A rend­őr­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt indí­tott eljá­rást a fér­fi­vel és a nővel szemben.

A járá­si ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, tekin­tet­tel arra is, hogy a fér­fi­nél tavaly tavasszal is jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert talál­tak, ami miatt nyo­mo­zás van vele szem­ben folyamatban.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja mind­két gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te. A bíró­ság hatá­ro­za­ta egyi­kük ese­té­ben sem vég­le­ges, mind­ket­ten fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érdekében.