Főoldal » Hírek » Ideiglenes kiadatási letartóztatást indítványoz az ügyészség az amerikai hatóságok által injekciós zsarolóként keresett férfi ügyében - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az ame­ri­kai jog sze­rin­ti bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett zsa­ro­lás miatt kiadott nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­ták el Buda­pes­ten azt a román fér­fit, akit az Ame­ri­kai Szö­vet­sé­gi Nyo­mo­zó Iroda (FBI) kiemel­ten veszé­lyes ter­helt­ként keresett.

Az ame­ri­kai ható­sá­gok az FBI kez­de­mé­nye­zé­sé­re adtak ki nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­ran­csot egy román állam­pol­gár­ral szem­ben, egy még 2007 ápri­li­sá­ban, az USA egyik tag­ál­la­má­ban, Con­nec­ti­cut­ban elkö­ve­tett erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt. A férfi Euró­pá­ba, Magyar­or­szág­ra mene­kült, ahol a rend­őr­ség elfogta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az eljá­rás jelen sza­ka­szá­ban ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a kiada­tás tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, ezért indít­ványt tett a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt a férfi ide­ig­le­nes kiada­tá­si letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.

Az indít­vány­ról a bíró­ság vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az ide­ig­le­nes kiada­tá­si letar­tóz­ta­tás szö­kés veszé­lye ese­tén alkal­maz­ha­tó, és lehe­tő­sé­get ad arra, hogy amíg a ter­helt fogva van, a kül­föl­di állam elő­ter­jessze a kiada­tá­si kérelmét.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda – fény­ké­pe­ket is – tar­tal­ma­zó saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken elérhető: 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/budapesten-fogtak-el-az-fbi-altal-keresett#1