Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szóvivőképzés az ügyészségi képzési központban

Idén is meg­tar­tot­tuk az ügyész­sé­gi szó­vi­vői csa­pa­tunk néhány napos kép­zé­sét. A Gaz­da­sá­gi Ver­seny­hi­va­tal­ban tett szak­mai láto­ga­tás után az ügyész­ség bala­ton­lel­lei kép­zé­si köz­pont­já­ban beszél­tük meg az aktu­á­lis vál­to­zá­so­kat, a tapasz­ta­la­to­kat és fel­me­rült kér­dé­se­ket. A kül­sős elő­adók­tól pedig hasz­nos gya­kor­la­ti isme­re­te­ket sze­rez­tünk. A friss szó­vi­vő kol­lé­gák pró­ba­in­ter­jú­kon készül­tek fel a várat­lan kom­mu­ni­ká­ci­ós helyzetekre.
Köszön­jük min­den­ki­nek az aktív részvételt!
 
A képen az ügyész­sé­gi szó­vi­vők láthatók.
A képen az ügyészségi szóvivők csoportja látható.