Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Idős áldozata összes pénzét megszerezte egy csaló nő Budapesten – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 32 éves nővel szem­ben, aki 2020 decem­be­ré­ben álné­ven ismer­ke­dett meg egy idős­ko­rú fér­fi­val, aki­től ezt köve­tő­en, köl­csön­re hivat­ko­zás­sal, össze­sen több mint 1 mil­lió forin­tot csalt ki.

A vád­irat sze­rint a nő mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, napi meg­él­he­té­si gond­jai vol­tak, ezért elha­tá­roz­ta, hogy csa­lás­sal sze­rez pénzt. Az ügy sér­tett­je - az akkor 76 éves, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tú férfi - 2020. decem­ber 29-én, egy szak­ren­de­lés­ről indult haza­fe­lé, ami­kor a vád­lott leszó­lí­tot­ta. A nő álné­ven mutat­ko­zott be, mert eleve az volt a szán­dé­ka, hogy az idős­ko­rú fér­fit becsap­ja és pénzt sze­rez tőle.

A vád­lott a követ­ke­ző hetek­ben elmond­ta az idős fér­fi­nak, hogy nehéz anya­gi hely­zet­ben van, segít­ség­re szo­rul, köl­csön­re van szük­sé­ge.  A folya­ma­tos pénz­ké­ré­sek­kor a nő azzal hite­get­te a sér­tet­tet, hogy ha ad köl­csönt, azt rövid időn belül vissza­fi­ze­ti. Erre azon­ban való­di szán­dé­ka nem volt, a célja kizá­ró­lag a sér­tett pén­zé­nek a meg­szer­zé­se volt.

A rábe­szé­lés hatá­sá­ra a sér­tett 2021. janu­ár 6-án, egy X. kerü­le­ti bank­au­to­ma­tá­ból össze­sen 190.000 forin­tot vett fel, majd átad­ta a csa­ló­nak. A férfi azt hitte, hogy a pénzt majd vissza­kap­ja. A vád­lott továb­bi 500.000 forint fel­vé­te­lét kérte, de a napi limit miatt ehhez banki ügy­in­té­zés­re volt szük­ség. A fiók alkal­ma­zott­ja ész­lel­te az idős­ko­rú férfi zavart visel­ke­dé­sét, a gya­nús­nak ítél­te a kísé­rőt, vala­mint a koráb­bi pénz­fel­vé­te­le­ket, ezért a kifi­ze­tést meg­ta­gad­ták és rend­őrt hív­tak. A vád­lott azon­ban még a járőr kiér­ke­zé­se előtt elhagy­ta a helyszínt.

A nő pár nap­pal később újabb talál­ko­zót beszélt meg a sér­tet­tel egy XIV. kerü­le­ti bank­fi­ók­nál, ahol a férfi fel­vett 500.000 forin­tot. Átmen­tek egy másik bank­fi­ók­hoz, ahol a sér­tett továb­bi 200.000 forin­tot vett fel és adott át a csa­ló­nak. Pár nap eltel­té­vel a meg­té­vesz­tett sér­tett több rész­let­ben, továb­bi 260.000 forin­tot vett fel bank­au­to­ma­ták­ból, és ezzel már a folyó­szám­la hitel­ke­re­tét is túllépte.

A sér­tett fia 2021 feb­ru­ár­já­ban ész­lel­te édes­ap­ja kész­pénz­fel­vé­te­le­it, illet­ve azt, hogy a bank­szám­lá­ján sem­mi­lyen pénz nem maradt, ezért letil­tat­ták a bank­kár­tyát és fel­je­len­tést tet­tek a rendőrségen.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt idős­ko­rú sze­mély sérel­mé­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint az oko­zott kár mér­té­ké­ig vagyon­el­kob­zás­ra is indít­ványt tett.

A vád­lott szin­tén idős­ko­rú sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett hason­ló cse­lek­mé­nye­it a nyo­mo­zó ható­ság külön eljá­rás­ban vizsgálja.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­bi köz­le­mé­nye itt olvasható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idos-es-beteg-ferfiak-penzere-vagyott

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan a sér­tett az egyik bank­au­to­ma­tá­ból két­szer is vesz fel pénzt, amit ezután átad az elkö­ve­tő­nek, majd egy bank­fi­ók­ban a szám­lá­já­ról is vesz ki pénzt azért, hogy azt a vád­lott­nak adja.