Főoldal » Archív » Idős asszonyt bántalmaztak brutálisan az élettársak- letartóztatásban maradnak

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta annak az élet­tár­si viszony­ban élő pár­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket az ügyész­ség egy 88 éves, súlyos beteg­sé­gek­ben szen­ve­dő idős asszony sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott élet és erő­sza­kos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel vádol.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a ter­hel­tek erő­szak­kal jutot­tak be a sér­tett kőrös­la­dá­nyi ott­ho­ná­ba, ahol az idős nőt kész­pén­zé­nek átadá­sa érde­ké­ben kirí­vó bru­ta­li­tás­sal bán­tal­maz­ták, majd érté­ke­it elvet­ték. A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye foly­tán a sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, éle­tét az orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg.

A vád tár­gyá­vá tett kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­re vala­mint a kiszab­ha­tó bün­te­tés tar­ta­má­ra figye­lem­mel a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye, míg a vád­lot­tak bün­te­tett elő­éle­té­re tekin­tet­tel a bűn­is­mét­lés veszé­lye jelen­leg is fenn­áll. Ennél eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés­sel az eljá­rás célja a vád­lot­tak ese­té­ben nem biztosítható.

Az ügy­ben a bizo­nyí­tá­si eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken folytatódik.