Főoldal » Hírek » Idős asszonyt ütött el a zebrán – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki 2019. év decem­be­ré­ben oko­zott halá­los balesetet.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019. decem­ber 2. nap­ján, reg­gel 7 óra­kor köz­le­ke­dett Sze­ge­den a gép­ko­csi­já­val az egyik kör­for­gal­mat meg­kö­ze­lít­ve. A férfi figyel­met­len­sé­gé­ből adó­dó­an nem vette észre a gya­log­át­ke­lő­he­lyen sétá­ló idős asszonyt, akit - mint­egy 30 km/h sebes­ség­gel - féke­zés nél­kül elütött. Az autó­ve­ze­tő az ütkö­zést ész­lel­ve meg­ijedt, és féke­zés helyett a gáz­pe­dál­ra lépett, majd az úttest­ről leha­lad­va a mint­egy 70 méter távol­ság­ra levő fasor­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elhunyt.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.