Főoldal » Archív » Idős, beteg férfi pénzét csalta ki a család

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség csa­lás miatt emelt vádat egy Nóg­rád megyei férfi és élet­tár­sa, vala­mint a fiuk ellen, akik az idős kora és szel­le­mi leépü­lé­se miatt kiszol­gál­ta­tott sér­tett­nek okoz­tak több mint egy mil­lió forin­tos kárt.

A vád­irat sze­rint a csa­lád­ta­gok egy ház­tar­tás­ban éltek, a jöve­del­mük 2014 - 2015. évben jórészt csa­lá­di pót­lék és GYES volt. A vád­lot­tak 2014-ben össze­ba­rát­koz­tak a szom­széd­juk­ban élő hat­van­négy éves sér­tet­tel, a nő anya­gi ellen­szol­gál­ta­tá­sért ételt is adott neki. A kap­cso­lat során meg­tud­ták, hogy szom­széd­juk 100.000 Ft felet­ti nyug­dí­jat kap, és a kiszol­gál­ta­tott álla­po­tát is fel­tér­ké­pez­ték, a sér­tett köze­pes fokú szel­le­mi leépü­lés­ben szen­ved, emi­att nem tudta a pénz­ügye­it intéz­ni, kezel­ni, a sérel­mé­re elkö­ve­tett cse­lek­mé­nye­ket felismerni.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak egyi­ke, a csa­lád­anya, miu­tán elnyer­ték a sér­tett bizal­mát, a sér­tet­tet 2015 máju­sá­ban az egyik sal­gó­tar­já­ni bank­fi­ók­ba kísér­te, ahol folyó­szám­la szer­ző­dést kötöt­tek a férfi nevé­re. A bank­szám­lá­hoz tar­to­zó bank­kár­tyát a nő vette át, és még aznap a sér­tett a nevé­ben 490.000,- Ft össze­gű sze­mé­lyi köl­csönt igé­nyelt. A bank­szám­lá­ra átutalt köl­csön­össze­get a fiá­nak adta át, aki más­nap a saját részé­re egy sze­mély­gép­ko­csit vásárolt.

A vád­lot­tak­nak 2015 augusz­tu­sá­ban ismét pénz­re volt szük­sé­ge, ezért a vád­lot­tak közül ket­ten az egyik sal­gó­tar­já­ni műsza­ki üzlet­be men­tek a sér­tet­tel, ahol áru­vá­sár­lá­si gyors­köl­csön­nel a sér­tett nevé­re tele­ví­zi­ót vásá­rol­tak, amit még aznap érté­ke­sí­tet­tek, a köl­csönt pedig senki nem fizette.

A nő 2015. szep­tem­ber végén ismét a bank­ba vitte a sér­tet­tet, ahol a nevé­re hitel­kár­tya szer­ző­dést köt­te­tett 400.000. Ft összeg­re. A hitel­kár­tya is a vád­lot­tak­hoz került, akik a rajta lévő össze­get három nap alatt felélték.

Végül a nő 2015 novem­be­ré­ben újabb, ezút­tal 595.000.- Ft össze­gű sze­mé­lyi köl­csön­szer­ző­dést köt­te­tett a sér­tet­tel. A vád­lot­tak ebből vég­tör­lesz­tet­ték a máju­si köl­csönt, a fenn­ma­ra­dó összeg­ből pedig a folyó­szám­lán fel­hal­mo­zott tar­to­zást rendezték.

A csa­lád­ta­gok össze­sen 1.183.902 - Ft össze­gű kárt okoz­tak a sér­tett­nek, amely­ből nem térí­tet­tek meg semmit.

Az ügyész­ség bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett, nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a három elkö­ve­tőt, akik közül a fiú jelen­leg más ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van. A vád­lot­tak­kal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, vala­mint az oko­zott kár megtérítését.