Főoldal » Archív » Idős emberek gátlástalan kifosztói- Önkormányzati dolgozónak adták ki magukat és ellopták a sértettek megtakarított pénzét

Két bör­tön­vi­selt férfi 2014 év végén elha­tá­roz­ta, hogy idős, meg­rom­lott egész­sé­gi álla­pot­ban lévő, első­sor­ban egye­dül­ál­ló sze­mé­lye­ket keres­nek fel, és önkor­mány­za­ti dol­go­zók­nak kiad­va magu­kat ráve­szik a sér­tet­te­ket, hogy külön­bö­ző okok­kal indo­kol­va vegyék elő meg­ta­ka­rí­tott pén­zü­ket, ame­lyet aztán elvesznek.

A Zala Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye