Főoldal » Archív » Idős emberek kifosztására szakosodott nő került bíróság elé

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti nővel szem­ben, aki nehe­zen mozgó, idős embe­rek bizal­má­ba fér­kő­zött, majd saját laká­suk­ban fosz­tot­ta meg őket értékeiktől.

A 39 éves kecs­ke­mé­ti nő - az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt - férfi tár­sá­val meg­be­szél­te, hogy idős­ko­rú, beteg­sé­gük miatt szem­mel lát­ha­tó­an nehe­zen mozgó sér­tet­tek bizal­má­ba fér­kő­zik, és ily módon bejut­va a laká­suk­ba, a figyel­mü­ket elte­re­li. Ezalatt a bűn­tár­sa a lakás­ból kész­pénzt, érté­ke­ket vesz magá­hoz, majd távoz­nak. Áldo­za­ta­ik idős koruk, hely­zet­fel­is­me­ré­sük és meg­rom­lott moz­gás­ké­pes­sé­gük miatt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re és elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mé­lyek voltak.

Ter­ve­ik­nek meg­fe­le­lő­en a vád­lott kecs­ke­mé­ti áru­há­zak, üzle­tek előt­ti jár­da­sza­ka­szon beszéd­be ele­gye­dett a szem­mel lát­ha­tó­an nehe­zen mozgó áldo­za­ta­i­val, aki­ket a bolt­ból hazá­ig kísért. Kifi­gyel­te, melyik lakás­ba men­nek be, majd a kapu­csen­gőn fel­csen­ge­tett hoz­zá­juk, és külön­bö­ző valót­lan ürüggyel elér­te, hogy a laká­suk­ba bejus­son. Elő­for­dult, hogy a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal dol­go­zó­já­nak adta ki magát, de volt, hogy gyó­gyít­ha­tat­lan beteg­ség­re hivat­koz­va ébresz­tett együtt­ér­zést áldozatában.

A vád­lott a lakás­ba bejut­va az ajtót min­den eset­ben csak behaj­tot­ta azért, hogy bűn­tár­sa zavar­ta­la­nul be tud­jon jutni. Mialatt az idős sér­tet­tet szó­val tar­tot­ta, figyel­mét elte­rel­te, isme­ret­len társa a lakás más helyi­sé­ge­i­ben kuta­tott, és több száz­ezer forint kész­pénzt, vala­mint érté­kes arany éksze­re­ket lopott el. Egyi­kük­től 1,4 mil­lió forint­nyi érté­ket vit­tek maguk­kal, de volt, akit 2,5 mil­lió forint­nyi érté­ké­től fosz­tot­tak meg. Utol­só idős áldo­za­ta meg­lát­ta, amint a nő férfi bűn­tár­sa kisi­et a lakás­ból, azon­ban esé­lye sem volt utol­ér­ni a mene­kü­lő elkövetőket.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő nőt három rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.