Főoldal » Archív » Idős embereket rabolt ki, lopott meg egy 50 éves nő Ózdon

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség élet­ko­rá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, lopás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tal szem­ben.

A vád­lott 2016 nya­rán egy álta­la korább­ról ismert 84 éves nő laká­sá­ra járt fel és pró­bált a sér­tett bizal­má­ba fér­kőz­ni. Egyik alka­lom­mal elkér­te a nő arany gyű­rű­jét, melyet ujjá­ra fel­hú­zott, majd elte­rel­ve a sér­tett figyel­mét, kutat­ni kez­dett a lakás­ban és mint­egy 150 ezer forint kész­pénz­zel távo­zott. Több­ször is fel­ment a sér­tett­hez ezen idő­szak­ban és min­dig hozott el érték­tárgy­kat. Össze­sen mint­egy 400 ezer forint kárt oko­zott az idős nőnek.

A vád­lott nő 2016 szep­tem­be­ré­ben a dél­előt­ti órák­ban vett észre egy 82 éves nőt, aki étel­hor­dó­val haladt ebéd­jé­ért az egyik ózdi étte­rem­be. A vád­lott már az utcán fel­aján­lot­ta segít­sé­gét, mert könnyű pré­dá­nak gon­dol­ta az idős asszonyt. A sér­tett ezt elhá­rí­tot­ta, de a vád­lott hazá­ig követ­te őt.

A lép­cső­ház­ba is bement vele és egyre erő­sza­ko­sab­ban köve­tel­te, hogy segít­hes­sen az ajtó kinyi­tá­sá­ban. Mivel erre a sér­tett nem volt haj­lan­dó, ezért kezé­ből a lakás­kul­csot kikap­ta, majd a nőt ellök­te a folyo­són. Az idős asszony hanyatt esett, elej­tet­te járó­bot­ját és szaty­rát is. A vád­lott a meg­szer­zett kulccsal bement a lakás­ba, ahol érté­kek után kuta­tott, azon­ban ott nem talált semmi elhoz­ha­tó dol­got.

Kijött a lakás­ból, majd meg­ra­gad­ta a sér­tett kezét és meg­pró­bál­ta ujjá­ról erő­szak­kal lehúz­ni arany gyű­rű­jét. Mivel ez nem sike­rült, távo­zott a lép­cső­ház­ból.

Hason­ló módon pró­bált egy idős férfi bizal­má­ba fér­kőz­ni, aki­hez azzal csen­ge­tett be, hogy egy szom­széd­já­hoz jött, de elfe­lej­tett kenye­ret venni, ezért kért három sze­let kenye­ret. Így elte­rel­ve a sér­tett figyel­mét, pénz­tár­cá­já­ból elvett negy­ven­ezer forin­tot, majd távo­zott a lakás­ból.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott nő ese­té­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.