Főoldal » Archív » Idős embert fosztott ki egy külföldi férfi Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy hat­van­egy éves román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2017 már­ci­u­sá­ban, Mis­kol­con, elvet­te a pén­zét egy nyolc­van éves fér­fi­nak, kihasz­nál­va  a sér­tett hiszé­keny­sé­gét és meg­rom­lott egész­sé­gi állapotát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a reg­ge­li órák­ban jelent meg a sér­tett laká­sá­nál, ahol beki­a­bált az idős fér­fi­nak és közöl­te vele, hogy ő a Nyug­díj­fo­lyó­sí­tó Inté­zet mun­ka­tár­sa, aki azért keres­te fel őt, mivel az inté­zet veze­tő­je – a sér­tett idős korá­ra tekin­tet­tel – nye­re­mény­ként bőr­ka­bá­to­kat kül­dött a részé­re össze­sen 300.000,-Ft érték­ben, ame­lye­kért csak 30.000,-Ft-ot kell kifizetnie.

A gya­nút­lan sér­tett been­ged­te a vád­lot­tat a laká­sá­ba, majd közöl­te vele, hogy neki a bőr­ka­bá­tok­ra nin­csen 30.000,-Ft-ja, ennek iga­zo­lá­sá­ra a pénz­tár­cá­ját kinyi­tot­ta, és meg­mu­tat­ta az abban lévő pénzét.

Ekkor a  vád­lott  - a sér­tett idős korát, vala­mint a beteg­sé­gei miatt kiala­kult lassú fel­fo­gá­sát és moz­gá­sát kihasz­nál­va - hir­te­len moz­du­lat­tal kika­pott a sér­tett pénz­tár­cá­já­ból 24.000,-Ft-ot, és sie­tő­sen kiment a ház­ból azzal,  hogy behoz­za a kocsi­já­ból a kabá­to­kat. Pár perc múlva vissza­ment a bejá­ra­ti ajtó­hoz, és az ott talál­ha­tó ruha­szá­rí­tó­ra akasz­tott öt zakót – melye­ket a sér­tett­nek nem állt szán­dé­ká­ban meg­vá­sá­rol­ni -, majd pedig sie­tő­sen távo­zott a helyszínről.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnál.