Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Idős, hajléktalan férfit rabolt ki a büntetett előéletű vádlott – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal, Kecs­ke­mé­ten kira­bolt egy idős, haj­lék­ta­lan férfit.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, hely­bé­li férfi – az ügy vád­lott­ja – 2023. már­ci­us 3. nap­ján, az éjje­li órák­ban Kecs­ke­mét egyik utcá­já­ban egy idős haj­lék­ta­lan férfi háta mögé osont és tőle pénzt köve­telt. A vád­lott előbb meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha nem adja oda a pén­zét, akkor leszúr­ja, aki vála­szul közöl­te, hogy nincs pénze és tovább akart menni. Hogy ezt meg­aka­dá­lyoz­za és az érté­ke­it meg­sze­rez­ze, az elkö­ve­tő előbb meg­lök­te, majd orrba vágta és a föld­re lökte a sér­tet­tet. Az esés köz­ben a sér­tett elej­tet­te a kezé­ben tar­tott szatyrot.

Miköz­ben az idős férfi igye­ke­zett fel­áll­ni, a vád­lott levet­te róla a háti­zsák­ját, kivett az elej­tett sza­tyor­ból egy üveg italt és elfu­tott a hely­szín­ről. Az elkö­ve­tő alig 50.000 forint­nyi érté­ket zsák­má­nyolt. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a fér­fit két napon belül elfog­ták és őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A csa­tolt fotó­kon a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek hely­szí­ne és a sér­tett által elej­tett sza­tyor látható.