Főoldal » Archív » Idős ismerősüket rabolták ki több millió forintot zsákmányolva – vádemelés

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik a nő egy idős isme­rő­sét rabol­ták ki közel négy és fél­mil­lió forint­nyi érté­ket szerezve.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a nő több­ször taka­rí­tott a 80 éves sér­tett­nél, így bizal­má­ba fér­kő­zött, és a házát is kiis­mer­te. Ezt kihasz­nál­va a nő és élet­tár­sá­nak test­vé­re 2020. janu­ár 6-án, este maszk­ban és egy feszí­tő­vas­sal fel­sze­rel­kez­ve meg­je­len­tek a sértettnél.

A csen­ge­té­sük­re ajtót nyitó idős sér­tet­tet ellök­ték, majd a feszí­tő­vas­sal fenye­get­ve a férfi az érté­kei átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. Eköz­ben a nő – kihasz­nál­va hely­is­me­re­tét – össze­szed­te a ház­ból a sér­tett euró­ban és forint­ban lévő mint­egy három­mil­lió forint spó­rolt pén­zét, továb­bá más­fél mil­lió forint­nyi aranyékszert.

Az elkö­ve­tők azon­ban ezzel nem elé­ged­tek meg, még a sér­tett pénz­tár­cá­ját is maguk­hoz vet­ték, benne mind­össze 23.000 forinttal.

A két elkö­ve­tő ezután a zsák­mánnyal távo­zott a hely­szín­ről magá­ra hagy­va a bán­tal­ma­zá­suk követ­kez­té­ben váll­sé­rü­lést szen­ve­dett sértettet.

Az ügy­ben a Daba­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.