Főoldal » Hírek » Idős nőket akart kirabolni, letartóztatásba került – FOTÓKKAL – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és annak kísér­le­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 34 éves bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő  férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint két idős nőt táma­dott meg.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. ápri­lis 13-án, dél­után, egy Békés megyei kis­köz­ség­ben bement egy 78 éves idős nő házá­ba, nyug­ta­tót és isme­rőse pén­zé­nek, 80.000.-Ft-nak az átadá­sát köve­tel­te tőle. A sér­tett három szem gyógy­szert átadott a ter­helt­nek, míg a kész­pénz átadá­sát meg­ta­gad­ta, ezért a férfi három­szor az arcán meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a sér­tett a szo­bá­ba mene­kült, ahová a férfi követ­te, majd fel­lök­te és meg­rúg­ta az idős asszonyt, illet­ve arcát ököl­lel ismé­tel­ten meg­ütöt­te. A bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra az idős sér­tett átadott 21.000.-Ft kész­pénzt, majd bank­kár­tyá­ját és annak PIN kód­ját. A férfi ezután kezé­be vett egy kést, azzal a sér­tett felé szúró moz­du­la­to­kat tett, miköz­ben azzal fenye­get­te meg, hogy amennyi­ben nem ad még pénzt, leszúr­ja. Az idős asszony kime­ne­kült a lakás­ból, rázár­ta táma­dó­já­ra a lakás ajta­ját és átment a 75 éves szom­széd­asszonyá­hoz, hogy segít­sé­get hív­jon. A férfi kiju­tott a lakás­ból, és ő is átment a szom­széd­ba. Ott a sér­tett kezé­ből kivet­te és össze­tör­te szom­széd­ja tele­fon­ját, majd magá­hoz vett egy kést, és azzal miköz­ben tőle pénzt köve­telt arcán és bal lábán meg­vág­ta a szom­széd idős nőt is, aki a kése­lés követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérü­lést szen­ve­dett. A fér­fit a hely­szí­nen elfog­ták.

A letar­tóz­ta­tás kez­de­mé­nye­zé­sé­re azért került sor, mert a bün­te­tés vár­ha­tó mér­té­ké­re figye­lem­mel fenn­állt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye. Attól is alap­pal lehe­tett tar­ta­ni, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a férfi a tanú­kat jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­ná, meg­fé­lem­lí­te­né, és ezál­tal a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­né. Tekin­tet­tel a férfi elő­éle­té­re és arra, hogy rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén szük­ség­le­tei kielé­gí­té­se érde­ké­ben sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el, emiatt fennállt a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.  

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ér­tett és a ter­helt letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/nem-volt-ideje-elmenekulni-orizetbe-kerult