Főoldal » Archív » Idős nőt akart kirabolni Battonyán

Egy 38 éves bat­to­nyai férfi 2014. már­ci­us 24-én a déli órák­ban itta­san bement egy 81 éves nő bat­to­nyai csa­lá­di házá­ba. A férfi a szín­ből magá­hoz vett hagy­ma­ásó­val fenye­get­ve, a pénze átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a nénit, aki azon­ban meg­őriz­te lélek­je­len­lé­tét és meg­pró­bál­ta kiven­ni az éles esz­közt a férfi kezé­ből. Miu­tán ez nem sike­rült, kisza­ladt az udvar­ra és segít­sé­gért kiál­tott. Erre a férfi utá­na­ment, nagy erő­vel tar­kó­tá­jé­kon ütöt­te, majd elme­ne­kült. A rend­őr­ség egy órán belül elfog­ta az elkö­ve­tőt, aki ellen rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Bat­to­nyai Járá­si Ügyészség.

A Békés Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.06.25.