Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Idős nőt csapott be a vádlott redőnyszerelőnek kiadva magát - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy nyug­dí­jas nő meg­ta­ka­rí­tott pén­zét vitte el, miu­tán hamis ürüggyel beju­tott a lakásába.

A vád­irat sze­rint 2022. már­ci­us 16-án, az egyik megye­be­li kis­te­le­pü­lé­sen, a vád­lott bement az idős korú, alap­be­teg­sé­gei foly­tán nehe­zen köz­le­ke­dő asszony házá­nak az udva­rá­ra, aki­nek fel­aján­lot­ta, hogy meg­iga­zít­ja az abla­ka­in lévő redő­nyö­ket. A sér­tett bele­egye­zé­se után a férfi való­ban elkezd­te az elő­szo­ba redő­nyét igaz­gat­ni, hama­ro­san azon­ban azt állí­tot­ta, hogy annak meg­sze­re­lé­sé­hez alkat­ré­sze­ket kel­le­ne sze­rez­nie, ami­hez pénz­re van szük­sé­ge. A sér­tett ekkor az egyik szoba szek­ré­nyé­ből elő­vet­te ruhá­i­ba rej­tett meg­ta­ka­rí­tá­sát, hogy pénzt adjon a vád­lott­nak, aki oda őt kéret­le­nül követ­te. A kész­pénz rej­tek­he­lyét kifi­gye­lő férfi elte­rel­te az idős asszony figyel­mét, és 235.000 Ft-ot vett magá­hoz, majd siet­ve elhagy­ta a házat.

A vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség 3 év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt arra az eset­re, ha a vád­lott a bíró­sá­gon beis­me­ri bűnös­sé­gét és lemond tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogáról.

A vád­eme­lés­kor bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.