Főoldal » Archív » Idős nőt fosztott ki a hírlapkézbesítő

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben, aki idén nyá­ron kihasz­nál­va egy asszony idős korát, ellop­ta a nyug­díj­ból fél­re­tett pénzét.

A vád­lott – aki tavaly tavasszal sza­ba­dult hason­ló jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­ből – a vád­be­li idő­szak­ban egy kft. alkal­ma­zá­sá­ban kéz­be­sí­tő­ként dol­go­zott. Idén júni­us­ban mun­ká­ja során a 87 éves, gyen­ge fizi­kai álla­pot­ban lévő és bot­tal járó sér­tett laká­sá­ba kére­tő­zött azzal az ürüggyel, hogy egy 20.000,-Ft-os bank­jegy fel­vál­tá­sát kérje. Az idős asszony a lakás­ban az ott­hon tar­tott meg­ta­ka­rí­tott pén­zé­hez ment, amit a vád­lott mind­vé­gig figyelt. Majd miköz­ben a sér­tett a vád­lott kéré­sé­re a lakás másik helyi­sé­gé­ben papír­la­pot kere­sett, a férfi ellop­ta a nő 200.000,-Ft meg­ta­ka­rí­tott pénzét.

A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja az íté­le­tet, vele szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re tett indítványt.