Főoldal » Archív » Idős nőt raboltak ki a fiatalkorú vádlottak

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két 15 éves Nóg­rád megyei fia­tal­lal szem­ben, akik egy 73 éves nőt rabol­tak ki Salgótarjánban.

A vád sze­rint az egyik vád­lott – mivel pénze nem volt – elha­tá­roz­ta, úgy fog pénzt sze­rez­ni, hogy vala­ki­től elve­szi a tás­ká­ját. Ezt az ötle­tét tár­sá­val is meg­osz­tot­ta. A meg­be­szé­lést köve­tő­en, 2018. ápri­lis 1-jén, a reg­ge­li órák­ban ész­re­vet­tek egy, a sal­gó­tar­já­ni távol­sá­gi busz­meg­ál­ló felé igyek­vő, vál­lán kézi­tás­kát, kezé­ben cso­ma­got tartó idős nőt, aki meg­fe­le­lő cél­pont­nak tűnt, ezért követ­ni kezdték.

Ami­kor a sér­tett a busz­meg­ál­ló felé veze­tő, kivi­lá­gí­tat­lan alul­já­ró­ba lement, az egyik fia­tal a lép­cső tete­jén maradt és figyelt, míg társa a sér­tett után sie­tett. Amint utol­ér­te őt, hátul­ról meg­lök­te, majd a nő vál­lán lévő tás­kát, melyet még a kezé­vel is fogott, két kéz­zel meg­ra­gad­ta és nagy erő­vel lerán­tot­ta, majd azzal a társa irá­nyá­ba elszaladt.

A vád­lot­tak a tás­kát átku­tat­ták, az abban talált 15 000 forin­tot elvet­ték, mely­ből 10 000 forin­tot kábí­tó hatá­sú anyag vásár­lá­sá­ra köl­töt­tek, míg a tás­kát és a benne lévő ira­to­kat eldobták.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés elren­de­lé­sét, míg tár­sá­val szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta vádiratában.