Főoldal » Archív » Idős sértettek pénzét csalta ki

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 34 éves, Fejér megyei ille­tő­sé­gű nővel szem­ben, aki 2015 augusz­tu­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben idős sér­tet­te­ket káro­sí­tott meg, elhi­tet­ve velük, hogy egy sor­so­lás nyer­te­se­ként 50.000-60.000 forin­tért nagy­ér­té­kű készü­lék­hez jut­nak hozzá, miköz­ben a gép csak 5.000 forin­tot ért.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye