Főoldal » Hírek » Idős sértettekre szakosodott banda ellen emeltek vádat - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő, annak lánya és uno­ka­öccse ellen, akik soro­za­to­san lop­tak meg idős sér­tet­te­ket és az erő­szak­tól sem riad­tak vissza.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők 2019 októ­ber vége és 2021 máju­sa közöt­ti idő­ben tizen­ket­tő buda­pes­ti, illet­ve Pest megyei idős­ko­rú, több­sé­gé­ben het­ven év felet­ti sér­tet­tet káro­sí­tot­tak meg. Mód­sze­rük jel­lem­ző­en az volt, hogy vala­mi­lyen ürüggyel elér­ték, hogy a sér­tet­tek been­ged­jék őket a laká­suk­ba, majd egyi­kük elvon­ta a figyel­mü­ket, a másik pedig azt kihasz­nál­va a lakás­ban pénzt illet­ve éksze­re­ket kuta­tott fel, amit magá­hoz vett.

Emel­lett azon­ban volt arra is példa, hogy azzal csap­ták be az idős embe­re­ket, hogy a házu­kon illet­ve érté­ke­i­ken ron­tás van, amit ők áldá­suk­kal levesz­nek. Miu­tán a hiszé­keny sér­tet­tek elé­jük tet­ték az éksze­re­i­ket illet­ve pén­zü­ket, azo­kat a sér­tet­tek figyel­mét elte­rel­ve eltették.

Az egyik alka­lom­mal egy nehe­zen mozgó, idős sér­tett a szo­bá­ba lépve rajta kapta az elkö­ve­tők egyi­két a kuta­tá­son és kivet­te a kezé­ből a per­se­lyét. Az elkö­ve­tő ezután vissza­vet­te a per­selyt és a sér­tet­tet bán­tal­maz­ta, zúzott sérü­lé­se­ket okoz­va neki.

A daba­si rend­őrök ezen utol­só cse­lek­mény után három napon belül elfog­ták a bán­tal­ma­zó elkö­ve­tőt, majd beazo­no­sí­tot­ták tár­sa­it is.

Az elkö­ve­tők az idős embe­rek­től össze­sen közel három és fél­mil­lió forint érték­ben zsák­má­nyol­tak pénzt illet­ve ékszereket.

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség egy rend­be­li minő­sí­tett rab­lá­si és továb­bi tizen­egy rend­be­li lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat az ügyben.

A videó az egyik elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült.