Főoldal » Archív » Idős személyeket károsított meg a jászapáti férfi - vádat emeltek ellene

A Jász­be­ré­nyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben soro­za­tos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. A vád sze­rint a jász­apá­ti férfi 2018 nya­rá­tól 2018 novem­ber végé­ig Jász­apá­tin több, idős, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mélyt csa­pott be, illet­ve fosz­tott ki.

A pénz­hez jutás mód­sze­re igen vál­to­za­tos volt. A férfi min­dig úgy járt el, ahogy a pil­la­nat­nyi hely­zet szá­má­ra elő­nyös­nek kínálkozott.

Az egyik nyolc­van­éves bácsi­tól köl­csön­kért egy tizen­két­ezer forint érté­kű talics­kát azzal, hogy negyed­óra múlva vissza­vi­szi, azon­ban - a vissza­vi­tel helyett - a talics­kát a férfi értékesítette.

2018. szep­tem­ber 5-én, egy het­ven­há­rom éves sér­tett­nek a férfi vil­lany­sze­re­lő­ként mutat­ko­zott be és a vil­lany­óra cse­ré­je érde­ké­ben közel húsz­ezer forin­tot kért. A néni­nek ennyi pénze nem volt, ezért a vád­lott elvet­te a sér­tett által fel­kí­nált aprót, majd a sér­tett mobil­te­le­fon­já­val együtt távozott.

Egy másik het­ven­nyolc éves sér­tett hölgy­nek 2018. szep­tem­ber 29-én már azt a valót­lan tör­té­ne­tet adta elő, hogy az egyik áram­szol­gál­ta­tó alkal­ma­zott­ja és a sér­tett áram­díj hát­ra­lé­kát szedi be. A becsa­pott sér­tett tizenhatezer-ötszáz forin­tot fize­tett a csalónak.

2018. novem­ber 12-én a vád­lott egy het­ven­ki­lenc éves sér­tet­tet csa­pott be, aki­vel közöl­te, hogy ő gáz­óra leol­va­só, és ha nem akar­ja, hogy a gázt kikap­csol­ják, fizes­sen har­minc­ezer forintot.

2018. novem­ber 23-án és 24-én két, nyolc­van­hat, illet­ve nyolc­van­öt éves sér­tet­tel hitet­te el, hogy ő kémény­sep­rő és a sér­tet­tek kémé­nyét ment ellen­őriz­ni. Az ellen­őr­zés fejé­ben tizen­négy­ezer forin­tot, illet­ve tizennégyezer-ötszáz forin­tot kért tőlük. Az egyik sér­tett­nek még az önkor­mány­zat nevé­ben a pénz átvé­te­le­kor pecsé­tes nyug­tát is adott.

Az ügyész­ség a jelen­leg is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben a Jász­be­ré­nyi Járás­bí­ró­ság­nál arra tett indít­ványt, hogy amennyi­ben a vád­lott a vád­irat­ban meg­je­lölt bűn­cse­lek­mé­nye­ket a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a vád­lot­tal szem­ben a bíró­ság szab­jon ki négy év bör­tön­bün­te­tést és négy évre tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, vala­mint ren­del­jen el a vád­lot­tal szem­ben vagyonelkobzást.