Főoldal » Archív » Idős szüleit akarta megölni – vádat emelt a főügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki töb­bek között házi készí­té­sű rob­ba­nó­anyag­gal pró­bált elég­té­telt venni régi sérelmein.

A vád­irat sze­rint a Csong­rád megyei falu­ban élő férfi hosszabb idő óta rossz viszony­ban volt a szü­le­i­vel, a közel­múlt­ban bekö­vet­ke­zett válá­sá­ért is őket tette fele­lős­sé. Ezért elha­tá­roz­ta, hogy meg­öli édes­any­ját és édes­ap­ját úgy, hogy fel­rob­bant­ja velük együtt magát. Lakó­he­lyén rob­ba­nó­anyag és rob­ban­tó­szer fel­hasz­ná­lá­sá­ra szol­gá­ló készü­lé­ket készí­tett töl­tény­hü­ve­lyek­ből, lőpor­ból, nit­ro­gli­ce­rin­ből és ron­gyok­ból. A rob­ba­nó­anyag­nak minő­sü­lő készü­lék készí­té­sé­re a vád­lott enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. Ezen kívül magá­hoz vett egy méte­res vas­ru­dat, egy enge­dély nél­kül tar­tott gáz­ri­asz­tó pisz­tolyt, negy­ven darab lőszert, egy kést, két darab ben­zin­nel töl­tött fla­kont, és 2018. novem­ber 26-án,  kora reg­gel, elin­dult szü­lei lakóházához.

Terve az volt, hogy szü­lei lakó­he­lyé­hez megy, őket fele­lős­ség­re vonja és amennyi­ben nem kap meg­fe­le­lő vála­szo­kat, úgy fel­rob­bant­ja a házu­kat, magá­val együtt. A korai óra elle­né­re a vád­lott édes­ap­ja már nem volt ott­hon, míg het­ven­hét éves édes­any­ja meg­pró­bál­ta a fenye­ge­tő­ző, őt a vas­cső­vel test szer­te több­ször meg­ütő és hanyatt lökő vád­lot­tat meg­aka­dá­lyoz­ni a házba való bejutásban.

Az ellen­ál­lást leküzd­ve a vád­lott a házba beju­tott, édes­any­ját meg­kö­töz­te, azon­ban a sér­tett segít­ség­ké­ré­sét a szom­széd meg­hal­lot­ta és a ház­hoz sie­tett. A vád­lott ezt ész­lel­te és vál­toz­ta­tott a ter­vén. A ház­ban levő gáz­pa­lac­kot nyi­tot­ta ki és a nála levő lősze­re­ket, ille­tő­leg rongy­ba tekert rob­ba­nó­anya­go­kat pró­bál­ta meg­gyúj­ta­ni a magá­val hozott ben­zin­nel és öngyújtóval.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét befe­jez­ni nem tudta, mivel a vád­lott test­vé­rét érte­sí­tet­te szom­széd, és a test­vér a házba belép­ve azon­nal elzár­ta a palac­kot, ille­tő­leg meg­pró­bál­ta a vád­lot­tat lefegy­ve­rez­ni. A vád­lott a nála levő gáz­ri­asz­tó fegy­ver­rel test­vé­ré­re lőtt és csak az udva­ron, a szom­széd segít­sé­gé­vel tud­ták őt lefegy­ve­rez­ni. A vád­lott által kien­ge­dett gáz már olyan kon­cent­rá­ci­ó­ban volt jelen, hogy akár egy elekt­ro­mos vagy az embe­ri test által kivál­tott elekt­ro­szta­ti­kus töl­tés nyo­mán kelet­ke­ző szik­ra is berob­bant­hat­ta volna azt, ez csak a vélet­len foly­tán maradt el.

A vád­lott a cse­lek­mény elkö­ve­té­se­kor olyan elme­kó­ros álla­pot­ban volt, ami kizár­ta őt cse­lek­mé­nye követ­kez­mé­nye­i­nek fel­is­me­ré­sé­ben és ezen fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő maga­tar­tás tanúsításában.

A főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, ember­ölés elő­ké­szü­le­te, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te, rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés­ben levő vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a főügyész­ség az elle­ne emelt vád alóli fel­men­tés­re tett indít­ványt a kény­szer­gyógy­ke­ze­lés elren­de­lé­se mel­lett. Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Tör­vény­szék­nek van hatás­kö­re és ille­té­kes­sé­ge a döntésre.