Főoldal » Hírek » Időseket kifosztó élettársak - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi és fia­tal­ko­rú lány társa ellen, akik idős sér­tet­tek érté­ke­it sze­rez­ték meg Gyöngyösön. 

A vád sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott 2021 tava­szán elszö­kött a gon­do­zá­si helyé­ül szol­gá­ló lakás­ott­hon­ból, majd ezután rövid időn belül meg­is­mer­ke­dett és élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett az akkor 19 éves férfival.

Az élet­tár­sak 2022 máju­sá­ban Eger­ben tar­tóz­kod­tak, ahol haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­tat­tak. Mivel nem volt elég pén­zük, a férfi rábe­szél­te fia­tal­ko­rú tár­sát arra, hogy utaz­zon el vele Gyön­gyös­re, ahol moz­gá­suk­ban – koruk­nál és egész­sé­gi álla­po­tuk­nál fogva – kor­lá­to­zott idős sze­mé­lyek­től vegyék el tás­ká­i­kat a ben­nük lévő pénz elvé­te­le cél­já­ból. A vád­lot­tak a dél­előt­ti órák­ban érkez­tek meg a gyön­gyö­si autóbusz-pályaudvarra, ahol a férfi figyel­ni kezd­te az arra elha­la­dó sze­mé­lye­ket. A vád­lott rövid idő eltel­té­vel ész­re­vet­te a gya­lo­go­san – a láb­fáj­dal­mai miatt szem­mel lát­ha­tó­an nehéz­ke­sen – köz­le­ke­dő, 84 éves sér­tet­tet, majd fel­szó­lí­tot­ta a vele együtt lévő tár­sát, hogy köves­se, és vegye el tőle a tás­ká­ját. Ennek hatá­sá­ra a lány a sér­tett mel­lett elha­lad­va egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal kirán­tot­ta a nő bal kezé­ben lévő kézi­tás­kát – a benne lévő 18.500 forint kész­pénz­zel –, majd azzal elfu­tott a hely­szín­ről. A fia­tal­ko­rú vád­lott a tás­kát útköz­ben eldob­ta, majd a pénzt később átad­ta társának.

A vád­lot­tak ezt köve­tő­en leül­tek egy park­ban, ahol a férfi ismét figyel­ni kezd­te az arra sétá­ló sze­mé­lye­ket, majd meg­lát­ta a 70 éves – koráb­bi térd- és gerinc­csi­go­lya műté­tei miatt las­sab­ban mozgó – sér­tet­tet, akit meg­mu­ta­tott a tár­sá­nak. A fia­tal­ko­rú vád­lott a sér­tet­tet követ­ni kezd­te, majd a kézi­tás­ká­ját egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal kirán­tot­ta a nő kezé­ből, és azzal elkez­dett vissza­fe­lé sza­lad­ni a fér­fi­hoz a park irá­nyá­ba. A fia­tal­ko­rú vád­lott ekkor 2.000 forin­tot szer­zett. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en autó­busszal Eger­be utaz­tak, ahol a meg­szer­zett pénzt közö­sen elköltötték.

A járá­si ügyész­ség a fia­tal­ko­rú lányt két­rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel mint tet­test, míg a cse­lek­mé­nye­ket kiter­ve­lő fel­nőtt tár­sát ugyan­ezen bűn­cse­lek­mé­nyek fel­buj­tá­sá­val, továb­bá kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel is vádolja.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a most benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti neve­lés alkal­ma­zá­sá­ra, míg a bün­te­tett elő­éle­tű, fel­nőtt korú tár­sá­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.