Főoldal » Archív » Időskorúak otthonaiba törtek be a rablók - vádat emelt az ügyészség - VIDEÓVAL

Az egyik eset­ben a sér­tett egy 84 éves nő, a későb­bi áldo­zat pedig egy 78 éves, moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott férfi volt. Ez utób­bi sér­tett a járó­ke­re­té­vel pró­bált véde­kez­ni, a táma­dók azon­ban őt ököl­lel bán­tal­maz­ták, ami miatt az esz­mé­le­tét is elvesztette.

 A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­jai - öt férfi és egy nő - 2016. novem­ber 13-án a haj­na­li órák­ban gép­ko­csi­val a XXII. kerü­let­be men­tek, majd a kisze­melt csa­lá­di ház­hoz köze­li utcá­ban lepar­kol­tak. Innen a vád­lot­tak közül négyen gya­log men­tek tovább az ingat­lan­hoz, miköz­ben két tár­suk a gép­ko­csi­ban várt rájuk.

A vád­lot­tak berúg­ták a ház bejá­ra­ti ajta­ját, majd miu­tán beju­tot­tak az ingat­lan­ba, a zajok­ra fel­éb­re­dő 84 éves, idős korá­nál fogva több beteg­ség­gel is küzdő sér­tet­tet a pénze és arany éksze­rei átadá­sá­ra szó­lí­tot­ták fel.

Az idős­ko­rú nő a négy vád­lott cse­lek­mé­nyé­től nagyon meg­ijedt, ezért kér­lel­te őket, hogy ne bánt­sák. Ekkor már fel­éb­redt az uno­ká­ja is, és a nap­pa­li­ba sie­tett. Ami­kor a vád­lot­tak meg­lát­ták a fér­fit, ket­ten ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték őt, ami­től a föld­re került.

A táma­dók ezt köve­tő­en a lakás­ban talál­ha­tó veze­té­kes tele­fo­no­kat kitép­ték a fal­ból, majd több bútort is meg­ron­gál­va, érté­kek után kutat­tak. Végül mint­egy 20.000 forint kész­pénzt, egy mobil­te­le­font és egy fény­ké­pe­ző­gé­pet vit­tek magukkal.

Három hét­tel később, 2016. decem­ber 4-én haj­nal­ban a négy vád­lott szin­tén egy XXII. kerü­le­ti ingat­lan­ba tört be, miköz­ben két tár­suk - a fenti eset­hez hason­ló­an - a gép­ko­csi­ban várt rájuk. A zajok­ra fel­éb­redt a ház­ban lakó 78 éves, járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő sér­tett, aki a bejá­ra­ti ajtó irá­nyá­ba kia­bál­va, távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel az elkö­ve­tő­ket. Ez meg­za­var­ta a vád­lot­ta­kat, és távoz­tak, rövid idő múlva azon­ban vissza­tér­tek, és akkor beron­tot­tak a házba. Az idős­ko­rú férfi a járó­ke­re­té­vel pró­bál­ta meg vissza­tar­ta­ni a táma­dó­kat, de őt ekkor az egyik vád­lott több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, egy másik pedig befog­ta a szá­ját, hogy ne kia­bál­jon. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­lot­tak átku­tat­ták a házat, ahon­nan végül egy lezárt, kulccsal nyit­ha­tó falá­dát tulaj­do­ní­tot­tak el, ami­ben a sér­tett elhunyt fel­sé­gé­nek okira­tai, töb­bek között szü­le­té­si anya­köny­vi kivo­na­ta, bizo­nyít­vá­nyai, halot­ti anya­köny­vi kivo­na­ta volt.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben két rend­be­li cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az üggyel kap­cso­lat­ban a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által koráb­ban köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fel-evig-bujkalt-videoval