Főoldal » Archív » Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmény-sorozat ügyében emelt vádat az ügyészség

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség több­rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot két buda­pes­ti nővel szem­ben, akik idős­ko­rú­ak sérel­mé­re követ­tek el bűn­cse­lek­mé­nye­ket úgy, hogy őket meg­té­veszt­ve beju­tot­tak az ott­ho­nuk­ba, ahon­nan ezután kész­pénzt és külön­bö­ző érté­ke­ket tulaj­do­ní­tot­tak el.

 A két nő 2015 szep­tem­be­re és 2015 novem­be­re között rend­sze­re­sen, szer­ve­zet­ten, a fel­ada­to­kat egy­más között meg­oszt­va idős­ko­rú embe­rek sérel­mé­re köve­tett el lopásokat.

A vád­lot­tak a sér­tet­te­ket idős koruk alap­ján tuda­to­san válasz­tot­ták ki, majd őket az utcán, orvo­si ren­de­lő­ből, gyógy­szer­tár­ból haza­fe­lé menet, de volt, akit teme­tő előtt szó­lí­tot­tak meg külön­bö­ző ürüggyel, ami­vel a bizal­muk­ba fér­kőz­tek. Több­nyi­re régi isme­ret­ség­re hivat­koz­tak, de elő­for­dult, hogy az orvo­suk asszisz­ten­sé­nek vagy szo­ci­á­lis mun­kás­nak adták ki magukat.

A vád­lot­tak a sér­tet­te­ket ezután gép­ko­csi­val haza­vit­ték, majd velük együtt fel­men­tek a laká­suk­ba, ahol a beszél­ge­tés során igye­kez­tek meg­tud­ni a sér­tet­tek­től, hogy hol tart­ják az érté­ke­i­ket. Ezután rend­sze­rint amíg az egyi­kük a sér­tett figyel­mét elte­rel­te, addig a másik arany éksze­re­ket, kész­pénzt és egyéb érték­tár­gya­kat tulaj­do­ní­tott el, de volt olyan sér­tett, aki­nek a vér­nyo­más­mé­rő­jét is elvitték.

A vád sze­rin­ti bűncselekmény-sorozatnak össze­sen nyolc sér­tett­je van, akik jel­lem­ző­en 80 év felet­ti­ek - a leg­idő­sebb 92 éves - vol­tak az elkö­ve­tés ide­jén. Tőlük a vád­lot­tak össze­sen több mint 6 mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tot­tak el külön­bö­ző érték­tár­gya­kat és készpénzt.

A két nővel szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség nyolc rend­be­li, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a bűn­hal­ma­zat miatt – hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.