Főoldal » Archív » Időskorúak sérelmére elkövetett újabb csalássorozat ügyében emelt vádat az ügyészség

Az ügy vád­lott­ja, egy 37 éves győri nő a vád sze­rint idős­ko­rú­ak sérel­mé­re köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket úgy, hogy egy isme­ret­len női tár­sá­val a sér­tet­tek bajba jutott roko­ná­nak adták ki magukat.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy eddig isme­ret­len női tár­sá­val együtt 2015 janu­ár­ja és ápri­li­sa között idős­ko­rú - nyug­dí­jas - sér­tet­tek sérel­mé­re köve­tett el csa­lá­so­kat. Az elkö­ve­tők mód­sze­re az volt, hogy a vád­lott társa tele­fo­non fel­hív­ta a sér­tet­te­ket és síró han­gon a sér­tett bajba jutott lányá­nak vagy uno­ká­já­nak adta ki magát. Jel­lem­ző­en arra hivat­ko­zott, hogy nagy össze­gű tar­to­zá­sa van, és azon­nal vissza kell fizet­nie a pénzt, külön­ben baja esik. A sér­tet­tek­nek ezután azt mond­ta, hogy a pénzt vagy ékszert majd az egyik barát­nő­je veszi át.

Elő­for­dult, hogy a sér­tett­nek ide­gen volt a tele­fo­ná­ló hang­ja és ezt szóvá tette. Ekkor azon­ban a vád­lott társa - tovább­ra is a sér­tett meg­té­vesz­té­se cél­já­ból - azt vála­szol­ta, hogy nyug­ta­tót vett be, és csak azért más a hangja.

A tele­fo­ná­lá­so­kat köve­tő­en a vád­lott jelent meg a téve­dés­be ejtett sér­tet­tek­nél úgy, mint az érté­ke­kért kül­dött barát­nő, majd a pénzt vagy az éksze­re­ket átvet­te és távo­zott a helyszínről.

Az ismer­te­tett mód­szer­rel a vád­lott az isme­ret­len női tár­sá­val a vád sze­rint kilenc bűn­cse­lek­ményt köve­tett el. A sér­tet­tek jel­lem­ző­en 75 év felet­ti­ek - a leg­idő­sebb 94 éves - vol­tak az elkö­ve­tés ide­jén. Tőlük a vád­lot­tak össze­sen több mint 8,5 mil­lió forint érték­ben sze­rez­tek meg kész­pénzt, illet­ve éksze­re­ket. Két eset­ben kísér­le­ti szak­ban maradt a cse­lek­mé­nyük, mert az egyik sér­tett idő­köz­ben – miu­tán a való­di uno­kát fel­hív­ta – rájött a csa­lás­ra, a másik sér­tett pedig ragasz­ko­dott ahhoz, hogy a pénzt sze­mé­lye­sen és kizá­ró­lag az uno­ká­já­nak adja át. A veszé­lyez­te­tett érték ezek­ben az ese­tek­ben még továb­bi 2,8 mil­lió forint volt.

A jelen­leg is elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben a kerü­le­ti ügyész­ség kilenc rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a bűn­hal­ma­zat miatt – hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.