Főoldal » Hírek » Időskorúakat fosztott ki az álmasszőr - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 55 éves nő nyil­vá­nos helye­ken, az utcán, bolt­ban, kór­ház­ban, de volt, hogy temp­lom­ban szó­lí­tot­ta le áldo­za­ta­it. Előt­tük masszőr­nek, vagy egész­ség­ügyi dol­go­zó­nak adta ki magát, majd a fel­aján­lott masszázs során eltu­laj­do­ní­tot­ta az érté­ke­i­ket. Az ügy­ben 25 sér­tett van, az elkö­ve­té­si érték össze­sen több mint 6 mil­lió forint.

A vád­irat sze­rint az 55 éves nő 2019. júni­us és 2020. janu­ár között soro­zat­jel­leg­gel köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket élet­ko­ruk­nál, vagy egész­sé­gi álla­po­tuk­nál fogva kiszol­gál­ta­tot­tabb hely­zet­ben lévő, illet­ve ezál­tal befo­lyá­sol­ha­tóbb sze­mé­lyek sérelmére.

A nő a bűn­cse­lek­mé­nye­ket Buda­pes­ten és más vidé­ki tele­pü­lé­se­ken követ­te el. A sér­tet­te­ket jel­lem­ző­en nyil­vá­nos helye­ken, az utcán, vagy tömeg­köz­le­ke­dé­si esz­kö­zön sze­mel­te ki, de vol­tak olya­nok, aki­ket kór­ház­ban, szín­ház­ban, vagy temp­lom­ban szó­lí­tott meg. A vád­lott valót­lan néven mutat­ko­zott be a sér­tet­tek­nek, majd beszél­ge­tést kez­de­mé­nye­zett velük, meg­pró­bált a bizal­muk­ba fér­kőz­ni. Azt állí­tot­ta, hogy egész­ség­ügyi dol­go­zó, ápoló, vagy reu­ma­to­ló­gus szak­or­vos, míg mások előtt masszőr­nek, gyógy­masszőr­nek, vagy gyógy­tor­nász­nak adta ki magát. A tár­sal­gás során masszázst aján­lott fel a sér­tet­tek­nek, majd - akár az enge­dé­lyük nél­kül is - masszí­roz­ni kezd­te őket, amely­nek során eltu­laj­do­ní­tot­ta az éksze­re­i­ket, illet­ve pén­zü­ket. Elő­for­dult olyan is, hogy egyes sér­tet­tek a masszázst ígérő elkö­ve­tőt been­ged­ték az ott­ho­nuk­ba, ezek­ben az ese­tek­ben onnan tulaj­do­ní­tot­ta el az érté­ke­ket, volt, ahon­nan csak­nem 3 mil­lió forint érté­kű kész­pénzt vitt el.

Az ügy­nek össze­sen 25 sér­tett­je van, akik az elkö­ve­tés ide­jén jel­lem­ző­en 70-80 év közöt­ti­ek vol­tak, illet­ve töb­bük­nél lát­ha­tó­an vala­mi­lyen egész­ség­ügyi prob­lé­ma állt fent. A nő a sér­tet­tek­től össze­sen több mint 6 mil­lió forint érték­ben tulaj­do­ní­tott el éksze­re­ket és készpénzt.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a nőt, mint több­szö­rös vissza­esőt, 25 rend­be­li kifosz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A vád­lott jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len két bűn­cse­lek­mény lát­ha­tó, egyik az utcán, a másik pedig egy boltban.