Főoldal » Archív » Időskorúakat tévesztettek meg fertőtlenítésre hivatkozva - az ügyészség fellebbez, hogy mindketten letartóztatásba kerüljenek

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki fer­tőt­le­ní­tés hamis ürü­gyén jutott be laká­sok­ba, hogy onnan érté­ke­ket sze­rez­zen. Női tár­sát bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyez­ték, az ügyész­ség fel­leb­be­zett a letar­tóz­ta­tá­sa érdekében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy húsz­éves férfi 2020. már­ci­us 27. és ápri­lis 15. között, több fővá­ro­si kerü­let­ben, négy idős­ko­rú sér­tet­től szer­zett meg csa­lár­dul érté­ke­ket, úgy, hogy a jár­vány­hely­zet miatt fer­tőt­le­ní­tés­re hivat­koz­va beju­tott az ott­ho­nuk­ba. Három alka­lom­mal egy huszon­hét éves nő volt a társa, éksze­re­ket és kész­pénzt zsákmányoltak.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a ,,trük­kös” párost, aki­ket lopás és kifosz­tás miatt gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki, és elő­ter­jesz­tést tett a letartóztatásukra.

A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség – a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a kizá­rá­sa érde­ké­ben – indít­ványt tett a két gya­nú­sí­tott letartóztatására.

A nyo­mo­zá­si bíró az indít­vány alap­ján elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, a nőt pedig bűn­ügyi fel­ügye­let alá helyez­te. A bíró­ság elő­ír­ta, hogy a nő nem hagy­hat­ja el a fővá­rost és heten­te jelent­kez­nie kell a rend­őr­sé­gen. A bíró­ság sze­rint a bizo­nyí­tás hábo­rí­tat­lan­sá­ga nem veszé­lyez­te­tett, így ezt az indo­kot nem látta megállapíthatónak.

Az ügyész­ség fel­leb­be­zés­sel élt a dön­tés ellen, mivel állás­pont­ja sze­rint egy, a jár­vány­hely­zet­re hivat­koz­va elkö­ve­tett soro­zat­cse­lek­mény ese­tén az eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­mat­lan a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sá­ra; illet­ve mind­két gya­nú­sí­tott­nál meg kell álla­pí­ta­ni, hogy a bizo­nyí­tás ered­mé­nyes­sé­ge is indo­kol­ja a kényszerintézkedést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy a ható­sá­gok tovább­ra sem enge­dik, hogy a jár­vány­hely­ze­ten nye­rész­ke­dő, máso­kat, külö­nö­sen idő­se­ket meg­té­vesz­tő sze­mé­lyek cse­lek­mé­nyei – a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén – bün­te­tő­jo­gi követ­kez­mé­nyek nél­kül maradjanak.