Főoldal » Archív » Idősökön élősködő, őket kifosztó vádlottak ellen emelt vádat az ügyészség

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri fér­fi­val és nővel szem­ben, akik idős koruk miatt kiszol­gál­ta­tott embe­rek­től csal­ták ki az értékeiket.

A vád sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, jelen­leg csa­lás miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sét töltő férfi 2015-ben egy idős és beteg férfi bizal­má­ba fér­kő­zött, aki­től a vissza­fi­ze­tés szán­dé­ka nél­kül éve­ken keresz­tül, több­ször pénzt kért köl­csön. Később a vád­lott azzal hite­get­te a sér­tet­tet, hogy egy szak­or­vos isme­rőse segí­te­ni tud a meg­be­te­ge­dé­se­in, mely­re hivat­koz­va több­ször pénzt is átvett a sér­tet­től, aki­nek több száz­ezer forint kárt oko­zott. Miu­tán a sér­tett fel­is­mer­te, hogy a vád­lott csak átve­ri, meg­sza­kí­tot­ta vele a kap­cso­la­tot, ekkor azon­ban a vád­lott menye fér­kő­zött a bizal­má­ba, aki egy­mil­lió forin­tot lopott el az idős férfitől.

A vád­lott ezen­kí­vül „pénz­vál­tós” csa­lá­so­kat is elköve­tett, ilyen­kor a sér­tet­te­ket meg­kér­te arra, hogy vált­sa­nak fel neki egy nagyobb cím­le­tű bank­je­gyet. Majd mialatt a sér­tet­tek igye­kez­tek ele­get tenni a kéré­sé­nek, a vád­lott kifi­gyel­te, hogy hol tart­ják a pén­zü­ket és az alkal­mas pil­la­nat­ban elvet­te azt. Volt olyan sér­tett, aki­től ilyen mód­szer­rel négy­száz­ezer forin­tot zsákmányolt.

A férfi oly­annyi­ra gát­lás­ta­la­nul
követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, hogy az egyik eset­ben, ami­kor az idős asszony nem dőlt be a pénz­vál­tós trükk­nek, egy­sze­rű­en bele­nyúlt a tás­ká­já­ba, és csak a sér­tett hatá­ro­zott­sá­gán múlt, hogy nem vitte el a pénztárcáját.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től eltil­tás és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy az elő­ké­szí­tő ülé­sen tett beis­me­ré­se ese­tén a bíró­ság hat évben álla­pít­sa meg a fegy­ház­bün­te­tés tar­ta­mát. Míg menyé­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.