Főoldal » Az ügyészségről » Ügyészség 150 » Idővonalon az ügyészség története

Szer­ve­ze­tünk ala­pí­tá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ján egy külön­le­ges – az elmúlt évszá­za­dok his­tó­ri­á­já­nak és jog­tör­té­ne­té­nek fon­tos ese­mé­nye­it fel­dol­go­zó – idő­vo­na­lat állí­tot­tunk össze. A sza­bad­té­ri tár­la­tun­kat bárki sze­mé­lye­sen is meg­te­kint­he­ti a fővá­ros­ban, a Markó utcai épü­le­tünk előtt, vagy vir­tu­á­li­san, a honlapunkon.

Ismer­ked­jen meg tör­té­ne­tünk fon­tos állomásaival!

https://ugyeszseg.hu/ugyeszseg-150/idovonal/