Főoldal » Archív » Igazoltató rendőröket sodort el kamionnal egy férfi

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a kami­on sofőr­rel szem­ben, aki az M5 autó­pá­lya leál­ló­sáv­já­ban éppen iga­zol­ta­tást végző rend­őrö­ket sodort el. 

A bűn­ügy vád­lott­ja 2017. feb­ru­ár 13-án 9 óra előtt egy kami­ont veze­tett az M5 autó­pályán Buda­pest­ről Sze­ged felé. A jármű 83-85 km/h óra sebes­ség­gel haladt.

Az autó­pá­lya 23. kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­ben, Gyál tér­sé­gé­ben járva a férfi nem az útra, a veze­tés­re figyelt, hanem a rádi­ót pró­bál­ta új frek­ven­ci­á­ra han­gol­ni. Emi­att nem tar­tot­ta az út vonal­ve­ze­té­sét, hanem a leál­ló­sáv­ba hajtott.

A leál­ló­sáv­ban éppen rend­őri intéz­ke­dés folyt. Ott egy meg­kü­lön­böz­te­tő fény­jel­zé­sét működ­te­tő, de civil szol­gá­la­ti gép­ko­csi, mögöt­te pedig az intéz­ke­dés alá vont sze­mély­gép­ko­csi állt. Az ellen­őr­zött jármű utasa az autó­ban ült, a biz­ton­sá­gi öve be volt kap­csol­va. Az intéz­ke­dő rend­őrök a jár­mű­vek mel­lett álltak.

A vád­lott a kami­on­nal hátul­ról neki­üt­kö­zött a leál­ló­sáv­ban álló sze­mély­gép­ko­csi­nak, az pedig a rend­őrök szol­gá­la­ti gép­ko­csi­já­nak. A sze­mély­gép­ko­csi meg­pör­dült, majd az árok­ban meg­állt. A kami­on a szol­gá­la­ti jár­mű­vet még maga előtt tolta, ami aztán a vad­vé­dő háló­nak ütköz­ve állt meg.

A kami­on a jár­mű­vek mel­lett álló rend­őrö­ket elsodorta. 

A bal­eset­ben az iga­zol­ta­tott jármű veze­tő­je, egy nő és ez egyik rend­őr súlyos, 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el. A másik rend­őr, egy rend­őr­nő a bal­eset során olyan súlyos sérü­lést szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja a kami­ont veze­tő fér­fit. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Daba­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.