Főoldal » Hírek » Ikertestvérek randalíroztak a kocsmában – fotóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azok­kal a negy­ve­nes éve­ik­ben járó nők­kel szem­ben, akik meg­bot­rán­koz­ta­tó­an visel­ked­tek egy sió­fo­ki vendéglátóhelyen.

A vád lénye­ge sze­rint a test­vé­rek 2022 novem­be­ré­ben Sió­fo­kon szó­ra­koz­tak, és az elfo­gyasz­tott sze­szes­ital­tól erő­sen itta­sak let­tek. Miu­tán a nők ittas­sá­guk­ból adó­dó­an han­gos­kod­tak, továb­bá inzul­tál­ták a presszó alkal­ma­zot­ta­it és ven­dé­ge­it, ezért nem szol­gál­ták ki őket. A ter­hel­tek szi­dal­mak­kal és fenye­ge­tő­zé­sek­kel kifo­gá­sol­ták, hogy nem ihat­nak tovább, vala­mint több­szö­ri kérés­re vol­tak csak haj­lan­dó­ak a benti ven­dég­tér­ből kimenni.

A nők a kocs­ma tera­szá­ról azon­ban nem távoz­tak, hanem a bejá­ra­ti ajtót – amit belül­ről tar­tot­tak – kezd­ték ütni és rug­dal­ni, majd az őket nyug­tat­ni igyek­vő alkal­ma­zot­tat és több ven­dé­get meg­ütöt­tek, vala­mint meg­rúg­tak, sőt üveg­po­ha­rat és szé­ket is nekik dobtak.

Az agresszív vád­lot­tak akkor hagy­tak fel cse­lek­mé­nyük­kel, ami­kor meg­tud­ták, hogy a rend­őrök úton vannak.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a ter­hel­tek­kel szem­ben pénz­bün­te­tés­re tett indítványt.

A képet a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén rög­zí­tet­te a biz­ton­sá­gi kamera.

Vendéglátóhely terasza, a randalírozó testvérekkel