Főoldal » Archív » Illegális cigarettagyár Budapesten – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben össze­sen nyolc sze­méllyel, köz­tük egy oszt­rák, két izra­e­li, három mol­do­vai, illet­ve egy grúz állam­pol­gár­ral, vala­mint egy magyar fér­fi­val szem­ben emelt vádat az ille­té­kes bíróságon.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül az 50 éves oszt­rák férfi 2011. óta az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság, a Szlo­vák Köz­tár­sa­ság és a Belga Király­ság terü­le­tén, egy szer­ve­zet­ten műkö­dő bűnö­zői cso­port egyik veze­tő­je­ként dohány­ter­mé­kek ille­gá­lis elő­ál­lí­tá­sát, vala­mint for­ga­lom­ba hoza­ta­lát szer­vez­te és irá­nyí­tot­ta. A vád­lott két izra­e­li vádlott-társával együtt 2016. év első felé­ben úgy dön­tött, hogy Magyar­or­szág terü­le­tén is lét­re­hoz­nak egy ille­gá­lis ciga­ret­ta gyár­tó üze­met. Az ezzel kap­cso­la­tos fel­ada­tok ellá­tá­sá­ba bevon­ták a grúz, vala­mint a magyar tár­su­kat is.

A vád­lot­tak az ille­gá­lis üzem elhe­lye­zé­se érde­ké­ben rak­tár­he­lyi­sé­ge­ket bérel­tek Buda­pes­ten, nem­zet­kö­zi kap­cso­la­ta­ik révén besze­rez­ték a ciga­ret­ta­gyár­tás­hoz szük­sé­ges gépe­ket és alap­anya­go­kat – így külö­nö­sen a vágott dohányt, ciga­ret­ta­pa­pírt, hüve­lye­ket, ragasz­tót, csomagolóanyagokat.

Ezzel pár­hu­za­mo­san meg­kezd­ték a gép­sor keze­lé­sét végző kül­föl­di mun­ka­erő - köz­tük a három mol­dáv vád­lott - tobor­zá­sát és Magyar­or­szág­ra szállítását.

A 2016 júni­u­sá­ban indult meg a gép­sor tény­le­ges üzem­be helye­zé­se, szep­tem­ber ele­jén pedig meg­kezd­ték az ille­gá­lis ciga­ret­ta üzem­sze­rű gyártását.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal pénz­ügyi nyo­mo­zói a X. kerü­le­ti ille­gá­lis üzem­ben 2016. szep­tem­ber 21-én tar­tott akció során kar­ton­do­bo­zok­ban tárol­va össze­sen mint­egy 4000 kilo­gramm dohány­vá­ga­tot, vala­mint csak­nem fél­mil­lió szál ciga­ret­tát találtak.

Az ille­gá­li­san elő­ál­lí­tott dohány­ter­mé­kek ese­té­ben a jöve­dé­ki adó mér­té­ke meg­ha­lad­ta a 67 mil­lió forin­tot, ami azt jelen­ti, hogy a vád­lot­tak a cse­lek­mé­nyük­kel ekko­ra össze­gű vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a magyar álla­mi költségvetésnek.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal által lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben bűn­szö­vet­ség­ben, jöve­dé­ki ter­mék elő­ál­lí­tá­sá­val elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vádiratot.