Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Illegális dohánytermékkel kereskedett egy budapesti házaspár - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Rész­le­ge vádat emelt egy fia­tal házas­pár­ral szem­ben. Az elkö­ve­tők a hazai pia­con Elf Bar néven ismert, ille­gá­lis elekt­ro­mos dohány­ter­mék­kel keres­ked­tek Buda­pes­ten, és e cél­ból több mint 18.000 darab ter­mé­ket ren­del­tek Kíná­ból. Az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek oko­zott vagyo­ni hát­rány több mint 45.000.000 forint.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. év ele­jén elha­tá­roz­ták, hogy a magyar­or­szá­gi for­ga­lom­ban legá­li­san nem kap­ha­tó, a fia­ta­lok köré­ben is nép­sze­rű, Elf Bar néven ismert új típu­sú eldob­ha­tó elekt­ro­mos ciga­ret­ta keres­ke­del­mé­vel fog­lal­koz­nak Buda­pes­ten, és ezál­tal jog­ta­lan haszon­ra tesz­nek szert.

Ennek érde­ké­ben az egyik nép­sze­rű közös­sé­gi olda­lon lét­re­hoz­tak egy pro­filt, ahol az ille­gá­lis ter­mé­ke­ket kínál­ták eladás­ra. Az inter­ne­tes pro­filt első­sor­ban a nő kezel­te, ő egyez­te­tett a hir­de­tés­re jelent­ke­ző vásár­lók­kal, ennek során tájé­koz­tat­ta őket a meg­ren­del­he­tő ter­mé­kek faj­tá­i­ról, az árról, és az átvé­te­li lehe­tő­sé­gek­ről. Az átadás kap­csán már rend­sze­rint tele­fo­non egyez­tet­tek a vevők­kel. Akik kisebb mennyi­ség­ben vásá­rol­tak a ter­mék­ből, azo­kat a házas­pár jel­lem­ző­en a IX. kerü­le­ti laká­suk­ban szol­gál­ta ki, akik azon­ban nagyobb mennyi­sé­get ren­del­tek, azok Buda­pes­ten belül más­ho­va is kér­het­ték a ter­mé­kek kiszállítását.

A vád­lot­tak az ille­gá­lis dohány­ter­mé­ket kül­föld­ről sze­rez­ték be. A vétel­árat a nő nevén veze­tett folyó­szám­lá­ról utal­ták el, a vásár­lá­sok össze­gét pedig kész­pénz befi­ze­tés­sek­kel fedez­ték. A férfi nevé­re 2022. május 10. nap­ját meg­elő­ző­en, majd ezt köve­tő­en 2022. május 10-én, május 24-én, vala­mint május 25-én, mind­össze­sen több mint 18.000 darab ter­mék érke­zett Kíná­ból. Az utol­só átvé­tel alkal­má­val a vád­lot­tat az adó­nyo­mo­zók tet­ten érték és elfogták.

A vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben az Elf Bar dohány­gyárt­mány­nak minő­sül, amely csak zár­jeggyel ellát­va lenne bel­föl­dön érté­ke­sít­he­tő, ezál­tal jöve­dé­ki adó köte­les ter­mék. A vád­lot­tak a ter­mé­kek ille­gá­lis for­ga­lom­ba hoza­ta­lá­val az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek össze­sen több mint 45.000.000 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak, illet­ve az érté­ke­sí­tés révén, az elfo­gá­su­kig leg­alább 170.000 forint­tal gazdagodtak.

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gaz­da­sá­gi Bűn­ügyek Rész­le­ge a házas­pár­ral szem­ben üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, és velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indítványoz.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal üggyel kap­cso­lat­ban kiadott koráb­bi saj­tó­anya­ga, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://nav.gov.hu/sajtoszoba/hirek/az-elf-bar-illegalis