Főoldal » Archív » Illegális fegyverarzenál és fegyverműhely Budapesten – vádemelés

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség lőfegy­ver­rel és rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra.

A vád­irat sze­rint az ügy első­ren­dű vád­lott­ja, egy 65 éves férfi évti­ze­dek óta gyűj­töt­te a régi kato­nai esz­kö­zö­ket, első­sor­ban külön­fé­le fegy­ve­re­ket, fegy­ver­al­kat­ré­sze­ket. A vád­lott az álta­la meg­szer­zett fegy­ve­re­ket, esz­kö­zö­ket egy XV. kerü­le­ti csa­lá­di ház­ban tárol­ta. A ház pin­cé­jé­ben műhelyt is beren­de­zett, ahol az egyes esz­kö­zö­kön külön­bö­ző - jel­lem­ző­en hatás­ta­la­ní­tás­ra, res­ta­u­rá­lás­ra irá­nyu­ló - átala­kí­tá­so­kat, mun­ká­la­to­kat vég­zett.

A fér­fit 2016. ápri­lis 28-án Buda­pes­ten, az M3-as autó­pá­lya beve­ze­tő sza­ka­szán rend­őrök iga­zol­tat­ták, ami­kor az álta­la veze­tett gép­ko­csi­ban egy marok­lő­fegy­vert talál­tak.

Ezt köve­tő­en a vád­lott XV. kerü­le­ti házá­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során lőfegy­ver­nek minő­sü­lő fegy­ve­re­ket - több marok­lő­fegy­vert, pus­kát, gép­pisz­tolyt -, vala­mint rob­ba­nó­anyag­nak minő­sü­lő esz­kö­zö­ket - így pán­cél­tö­rő grá­ná­tot, kézi­grá­ná­tot - talál­tak. Ezek tar­tá­sa ható­sá­gi enge­dély­hez kötött, ami­vel a vád­lott nem ren­del­ke­zett.

A vád sze­rint a 65 éves vád­lott a rend­őri ellen­őr­zés során nála meg­ta­lált marok­lő­fegy­vert vádlott-társától, egy 53 éves fér­fi­tól sze­rez­te meg. A rend­őrök az 53 éves férfi III. kerü­le­ti lakó­he­lyén is ház­ku­ta­tást végez­tek, ahol - enge­déllyel tar­tott lőfegy­ve­re­ken és lősze­re­ken kívül - olyan lőszer­nek minő­sü­lő töl­té­nye­ket is tar­tott, amely­re a sport­cé­lú lőfegy­ve­rek­re vonat­ko­zó tar­tá­si enge­dé­lye nem jogo­sí­tot­ta fel.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 65 éves fér­fit lőfegy­ver­rel, vala­mint rob­ba­nó­anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, tár­sát pedig az enge­dély kere­te­i­nek túl­lé­pé­sé­vel elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyek tör­vény sze­rin­ti bün­te­té­si téte­le két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.