Főoldal » Hírek » Illegális gyógyszerekkel kereskedtek a COVID idején – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Magyar­or­szá­gon nem enge­dé­lye­zett gyógy­szer keres­ke­del­mé­vel, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett gyógy­szer­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség egy 59 éves pápai férfi és élet­tár­sa, vala­mint egy szin­tén 59 éves győri férfi ellen. Az elkö­ve­tők 2021-ben, a COVID-járvány ide­jén iver­mec­tin hatóanyag-tartalmú gyógy­sze­re­ket árul­tak az interneten.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a vád­lot­tak együtt­mű­köd­ve végez­ték tevé­keny­sé­gü­ket, mely­nek során a hazánk­ban nem enge­dé­lye­zett gyógy­sze­re­ket a győri elkö­ve­tő sze­rez­te be az inter­ne­ten keresz­tül. A társa 2021 már­ci­u­sá­tól októ­be­rig a tapol­cai, majd a pápai ott­ho­ná­ból, szin­tén az inter­ne­ten keresz­tül foly­tat­ta a gyógy­sze­rek ille­gá­lis keres­ke­del­mét, és magát ter­mé­szet­gyó­gyász­nak, ese­ten­ként bel­gyó­gyász­nak kiad­va, az egyik közös­sé­gi olda­lon keresz­tül jut­tat­ta el azok hírét a vásár­lók­hoz. Tájé­koz­ta­tó­i­ban azt állí­tot­ta, hogy a kap­szu­lák nagyon jó ered­mé­nyek­kel vet­tek részt a kli­ni­kai tesz­te­ken, és nagy biz­ton­ság­gal aján­lot­ta őket, adott róluk ada­go­lá­si útmu­ta­tót, bár tudta, hogy Magyar­or­szá­gon enge­déllyel nem ren­del­ke­ző, ille­gá­lis gyógy­sze­rek­ről van szó.

A két férfi rend­sze­re­sen egyez­te­tett egy­más­sal a napi meg­ren­de­lé­sek­ről, kiszá­mol­ták, hogy a pápai fér­fi­nak a neki átutalt pénz­ből mennyit kell tovább­utal­nia a tár­sá­nak, aki azután a gyógy­sze­re­ket kez­det­ben a társa nevé­ről, majd fik­tív neve­ket és címe­ket hasz­nál­va, pos­tai úton jut­tat­ta el a vevők­nek. A pápai férfi élet­tár­sa szin­tén részt vett a ter­mé­kek keres­ke­del­mé­ben, ő is kap­cso­la­tot tar­tott a vásár­lók­kal, és volt, hogy ő jut­tat­ta el részük­re a ter­mé­ket. A vád­lot­tak­nak dobo­zon­ként 5000-5000 forint hasz­na szár­ma­zott az ille­gá­lis gyógy­szer kereskedelemből.

A pápai fér­fi­val szem­ben - miu­tán vásár­ló­i­nak szak­kép­zett­ség nél­kül adott taná­cso­kat a gyógy­sze­rek sze­dé­sé­vel, ada­go­lá­sá­val, ese­ten­ként egyéb beteg­sé­gek, egész­ség­ügyi prob­lé­mák keze­lé­sé­vel kap­cso­lat­ban - kuruzs­lás vét­sé­ge a vád. Győri tár­sá­nak - aki az ille­gá­lis gyógyszer-kereskedelemből befolyt pénzt, hogy azt biz­to­sít­sa magá­nak és elrejt­se, a kül­föl­di pénz­in­té­zet­nél veze­tett szám­lá­já­ról krip­to­va­lu­ta szol­gál­ta­tást végző cégek­hez utal­ta - pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell a bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a két fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a bűn­cse­lek­ménnyel meg­szer­zett közel 8,5, illet­ve 23,3 mil­lió forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re, a pápai férfi élet­tár­sá­val szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tapol­cai Járásbíróságnak.