Főoldal » Hírek » Illegális hulladéklerakás kapcsán kezdeményezett eljárást az ügyészség - az elkövető magát buktatta le - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség tudo­má­sá­ra jutott, hogy isme­ret­len sze­mély a pócs­me­gye­ri víz­mű­nél nagy mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot rakott le. Az elkö­ve­tő azon­ban nyo­mot hagyott maga után.

2022 szep­tem­be­ré­ben a pócs­me­gye­ri vízmű biz­ton­sá­gi őrei azt vet­ték észre, hogy isme­ret­len elkö­ve­tő körül­be­lül 50 db fehér zsák­ban épí­té­si tör­me­lé­ket, sit­tet, csem­pé­ket, linó­le­u­mot, vako­la­tot és kar­ton­pa­pírt rakott le egy szét­tört zuhany­ka­bin­nal együtt, melyek fel­te­he­tő­leg egy lakás vagy ház fel­újí­tá­sá­ból szár­maz­hat­tak. A hul­la­dé­kot 1-2 hét­tel azelőtt vihet­ték oda, mivel a fű még ép álla­pot­ban volt alatta.

A zsá­kok egy részét átvizs­gál­ták a kiér­ke­ző rend­őrök, és az egyik zsák­ban talál­tak egy cím­mel ellá­tott cso­ma­got, ame­lyet a rajta lévő ada­tok sze­rint a cím­zett­nek még augusz­tus­ban kéz­be­sí­tet­tek. A rend­őrök a dobo­zon lévő lak­cí­men meg­je­len­tek, ahol az ott lakó sze­mély beval­lot­ta, hogy az előző héten a teher­gép­ko­csi­já­val ő szál­lí­tot­ta a hul­la­dé­kot a víz­mű­höz, a hul­la­dék ingat­lan fel­újí­tá­sá­ból származott.

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség az ügy­ben az ille­té­kes hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si ható­ság­nál ható­sá­gi eljá­rást kez­de­mé­nye­zett, mivel a nagy mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot az elkö­ve­tő a hely­szín­ről nem vitte el. A ható­ság a tör­tén­tek miatt hiva­tal­ból eljá­rást indí­tott és idő­köz­ben az ingat­lan­ról a hul­la­dé­kot elszállították.