Főoldal » Hírek » Illegális hulladéklerakók - egy mindnyájunkat érintő probléma

Kirán­du­lunk az erdő­ben és hir­te­len egy nagy sze­mét­ku­pac­cal talál­juk szem­be magun­kat - sokunk­nak isme­rős érzés. Milyen jogi esz­kö­zök van­nak a fele­lő­sök­kel szem­ben? Kizá­ró­lag a bün­te­tő­jog a megoldás?

Dr. Laczi Beáta, a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség cso­port­ve­ze­tő ügyé­sze rég­óta fog­lal­ko­zik a kör­nye­ze­tet érin­tő bűn­cse­lek­mé­nyek­kel. Bár első­re talán bonyo­lult­nak tűnik a sza­bá­lyo­zás, fon­tos, hogy min­den­ki értse, milyen lehe­tő­sé­gek áll­nak ren­del­ke­zés­re az ille­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kók­kal szemben.