Főoldal » Archív » Illegális úton megszerzett fegyverrel lőttek ki őzeket

A két vád­lott ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság­ra

A vád­lot­tak 2016. év ele­jén a deb­re­ce­ni Hasz­nált­cikk Pia­con vásá­rol­tak isme­ret­len sze­mély­től egy 0,22 kali­be­rű, hang­tom­pí­tó­val és táv­cső­vel ellá­tott lőfegy­vert, vala­mint hoz­zá­tar­to­zó 100 db lőszert. A fegy­vert és a lősze­re­ket az egyik vád­lott lakó­he­lyén tárol­ták.

2016. szep­tem­ber 27-én a kora esti órák­ban gép­ko­csi­val elmen­tek a Deb­re­cen kül­te­rü­le­tén talál­ha­tó erdő­be, amely egy helyi vadász­tár­sa­ság vadász­te­rü­le­te.

A vád­lot­tak az ille­gá­li­san meg­szer­zett lőfegy­ver­rel 2 őzet ejtet­tek el. Az egyi­ket a kilö­vés helyé­ről gép­ko­csi­val elszál­lí­tot­ták és az erdő­től kb. 2 km távol­ság­ra egy erdős, bozó­tos részen a kilőtt álla­tot, vala­mint a fegy­vert és a lősze­re­ket is elrej­tet­ték. Ezután vissza­men­tek a másik őzért, azon­ban annak gép­ko­csi­ba téte­le­kor a mező­őrök fel­tar­tóz­tat­ták őket és érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get.

A vád­lot­tak az álta­luk hasz­nált lőfegy­ver és lőszer meg­szer­zé­sé­re, tar­tá­sá­ra ható­sá­gi enge­déllyel nem ren­del­kez­tek. A vád­lot­tak a sér­tett vadász­te­rü­le­tén vadá­szat­ra vonat­ko­zó jogo­sult­ság nél­kül lőt­ték ki a két vadat, amellyel össze­sen 200.000,- forint kárt okoz­tak a sér­tett­nek, mely kár­ból az őzek tete­mé­nek lefog­la­lá­sá­val és kiadá­sá­val 73.025,- forint meg­té­rült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés, orv­va­dá­szat bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban a több­szö­rös vissza­eső egyik vád­lot­tal szem­ben fegy­ház, a másik vád­lott ese­té­ben bör­tön­bün­te­tés, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett által elő­ter­jesz­tett pol­gá­ri jogi igényt érdem­ben bírál­ja el.