Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Illegális valutaváltó – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te miatt emelt vádat három zalai fér­fi­val szem­ben, akik Nagy­ka­ni­zsán foly­tat­tak ille­gá­lis pénzváltást.

A vád­irat sze­rint az egyik fér­fit már jog­erő­sen elítél­te a bíró­ság ille­gá­lis valu­ta­vál­tás miatt, amit azon­ban a bün­te­tő­el­já­rás ideje alatt is foly­ta­tott. Az elkö­ve­tő Nagy­ka­ni­zsán napi rend­sze­res­ség­gel vég­zett tör­vé­nyi enge­dély nél­kül pénz­vál­tá­si tevé­keny­sé­get a hiva­ta­los pénz­vál­tók­nál ked­ve­zőbb fel­té­te­lek­kel. A fér­fit az elíté­lé­se után is sokan keres­ték, elő­for­dult, hogy több­száz ezres, vagy mil­li­ós nagy­ság­ren­dű meg­bí­zás­sal. Napon­ta 2-10 fő – 2022. júni­us 28. nap­ján tör­tént elfo­gá­sá­ig össze­sen több mint 100 sze­mély – részé­re vál­tott jel­lem­ző­en eurót, hor­vát kunát, sváj­ci fran­kot, angol fon­tot és ame­ri­kai dol­lárt. Elfo­gá­sa­kor több mint 20 mil­lió forint érték­ben fog­lal­tak le nála kész­pénzt a rendőrök.

A férfi két másik, ille­gá­lis pénz­vál­tás­sal fog­lal­ko­zó nagy­ka­ni­zsai tár­sá­val üzle­telt rend­sze­re­sen, egyez­tet­tek az aktu­á­lis valu­ta árfo­lya­mok­kal kap­cso­lat­ban és ha nagyobb össze­gű vál­tá­si igény merült fel, kise­gí­tet­ték egymást.

Az egyik vád­lot­tat az álta­la üze­mel­te­tett nagy­ka­ni­zsai női ruhá­za­ti üzlet­ben keres­ték fel meg­bí­zói a hiva­ta­los pénz­vál­tók­nál ked­ve­zőbb árfo­lyam mel­let­ti valu­ta­vál­tás cél­já­ból. A nyit­va­tar­tá­si idő alatt rend­sze­re­sen fogad­ta az ügy­fe­le­ket, napon­ta 2-6 sze­mély­nek kb. 100.000-200.000 forint körü­li össze­ge­ket vál­tott. Har­ma­dik tár­suk­kal közö­sen egy hiva­ta­los pénz­vál­tó helyi­sé­gé­ben is végez­ték ille­gá­lis tevékenységüket.

Az ügyész­ség mind­há­rom fér­fi­val szem­ben jogo­su­lat­lan pénz­ügyi tevé­keny­ség bűn­tet­te miatt emelt vádat. A koráb­ban ugyan­ezen bűn­cse­lek­mény miatt már jog­erő­sen elítélt és jelen eljá­rás­ban hosszabb ideig bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fér­fi­val és élet­tár­sá­val szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt is vád­eme­lés tör­tént, mert a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó jöve­de­lem­ből nagy érté­kű ingat­la­no­kat vásároltak.