Főoldal » Archív » Illegálisan beszerzett császárgalócával akart üzletelni a kereskedő

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron enge­dély nél­kül közel 700 darab csá­szár­ga­ló­cát szál­lí­tott egy fur­gon­nal Romá­ni­á­ból Magyarországra.

A vád­lott csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ban gomba nagy­ke­res­ke­de­lem­mel, vala­mint vadon termő erdei gom­bák fel­vá­sár­lá­sá­val fog­lal­ko­zott. Ezzel a tevé­keny­sé­gé­vel össze­füg­gés­ben 2016 késő nya­rán Romá­ni­á­ba uta­zott, ahol egy otta­ni cég veze­tő­jé­től 54 kg csá­szár­gom­bát szer­zett meg. Eze­ket az ártán­di határ­át­ke­lő­nél egy hőfok­sza­bá­lyo­zó­val és szi­ge­te­lés­sel ellá­tott gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ta be Magyar­or­szág terü­le­té­re, majd itt egy Eger­hez közel fekvő köz­ség­ben talál­ha­tó ott­ho­ná­ba fuva­roz­ta. A nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott lakó­he­lyén fog­lal­ta le az egyéb­ként ehető galó­cá­kat, melyek érté­ke meg­ha­lad­ja a 3 mil­lió Ft-ot.

A ritka csá­szár­ga­ló­ca egy 2001. évi minisz­te­ri ren­de­let értel­mé­ben védett gom­bá­nak minő­sül, érté­ke egye­den­ként 5.000 Ft. Ennek meg­fe­le­lő­en bir­tok­lá­sá­hoz, vala­mint az ország­ba tör­té­nő beho­za­ta­lá­hoz a ter­mé­szet­vé­del­mi ható­ság enge­dé­lye szük­sé­ges. A vád­lott ilyen enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, ezért cse­lek­mé­nyé­vel - az ügyé­szi vád sze­rint - meg­va­ló­sí­tot­ta a  ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­tét, ami három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűncselekmény.

Az Egri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő cég­ve­ze­tő­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság tilt­sa el őt a gomba nagy­ke­res­ke­del­mi tevé­keny­ség­től, illet­ve a vadon termő erdei gom­bák fel­vá­sár­lá­sá­tól, mint foglalkozástól.